Ontvankelijkheid beroep rechtspersoon

 

 

1.   LJN: BF3911, Raad van State, zaaknummer 200801150/1, uitspraak: 01-10-2008

 

 

Samenvatting

 

Stichting Openbare Ruimte gaat in beroep bij de RvS inzake een uitbreiding van een veestapel nabij een gebied dat als speciale beschermingszone is aangewezen.

Aan de orde is de vraag of de Stichting een ‘belanghebbende’ is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Volgens die wet is belanghebbende:

‘Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken’.

Voor rechtspersonen (bv stichting of vereniging) wordt als hun belang mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

 

De Stichting heeft doelstellingen die zeer algemeen zijn geformuleerd, maar volgens de RvS zo veelomvattend zijn  dat het onvoldoende onderscheidend is om op grond daarvan te kunnen beoordelen dat het belang van de Stichting rechtstreeks is betrokken bij het bestreden besluit.

De RvS beoordeelt ook de feitelijke werkzaamheden van de Stichting. Daarbij blijkt dat de Stichting in hoofdzaak juridische procedures voorbereidt en voert..

De RvS overweegt dat het louter in rechte opkomen tegen besluiten niet kan worden aangemerkt als feitelijke werkzaamheden in de zin van de wet.

Immers, zou dit wel zo zijn dan zou het erop neerkomen dat het beroepsrecht in feite voor iedereen openstaat (actio popularis).

 

De conclusie is dat de Stichting niet kan worden aangemerkt als belanghebbende. De Stichting is derhalve niet ontvankelijk in zijn beroep.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak, zie www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: BF3911

 

 

  1. LJN: BG3360, Raad van State, zaaknummer 200707551/1, uitspraak: 28-10-2008 

 

In deze uitspraak gaat het ook over de ontvankelijkheid van een rechtspersoon, in dit geval een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, ‘Mobilisation for the Environment’ (MOB).

Maar in tegenstelling tot de casus hierboven verricht de MOB ook feitelijke werkzaamheden buiten het voorbereiden en voeren van juridische procedures:

         geven van lezingen;

         aankaarten van ‘knelpunten’ bij ministerie VROM en regionale overheden;

         deelnemen aan overleggen om oplossingen voor problemen te bewerkstelligen;

         adviseren van milieuorganisaties.

 

De RvS overweegt dat het hierbij ook gaat om werkzaamheden die los staan van juridische procedures. De RvS is gezien de doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van oordeel dat de MOB door het bestreden besluit rechtstreeks wordt getroffen in een belang dat zij in het bijzonder behartigt.

De conclusie is dat de MOB als belanghebbende kan worden aangemerkt.

De MOB is derhalve ontvankelijk in zijn beroep.

 

[Overigens slaagt de MOB niet in zijn inhoudelijke beroep, zie daarvoor de uitspraak]

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak, zie www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: BG3360

 

 

Roeland van Rooij, 23 november 2008

 

j