In opdracht van de minister van I&M is onder leiding van het RIVM het Kennisbericht Geluid van windturbines uitgebracht. De samenstellers pretenderen een wetenschappelijk verantwoord overzicht te geven van de kennis over windturbinegeluid en zijn effecten op omwonenden. Op uitnodiging heeft het NKPW daar samen met de NLVOW loyaal aan meegewerkt, maar al gauw bleek dat onderwerpen die samenhangen met politieke keuzes uit het verleden niet behandeld mochten worden. Het belangrijkste doel werd dat alle betrokkenen het onderwerp in een veilige omgeving zouden kunnen bespreken en het Kennisbericht het gezamenlijk zouden onderschrijven. Dat is toch wat anders dan waarmee we begonnen.

Het resultaat is een anoniem rapport dat belangrijke feiten niet noemt, en niet vrij is van halve waarheden en hele onwaarheden. Belangrijke wetenschappelijk onderbouwde feiten zijn door ons aangeleverd, maar werden niet opgenomen door de auteurs. Het Kennisbericht mist daarmee het vereiste wetenschappelijke niveau, en geeft niet weer wat op dit moment de stand van de wetenschappelijke kennis is over geluid van windturbines en de effecten daarvan zoals minister Schultz zegt in haar aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer. Om deze reden kunnen NLVOW en NKPW niet voor de inhoud verantwoordelijk zijn, en daarom hebben wij ons van het KB gedistantieerd. Het is dan ook onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de auteurs van het KB schrijven dat de omwonenden – NLVOW en NKPW waren hun enige spreekbuis – het KB onderschrijven.
In deze notitie hebben wij onze kritiek op het kennisbericht verwoord.
Fred Jansen, 19 augustus 2015.