Skip to main content

Windlobby schrijft nationale milieuregel...

Op 30 juni 2021 sprak de Raad van State (RvSt) uit dat de sinds 2011 in Nederland geldende milieuregels voor windturbines onrechtmatig zijn omdat ze zonder milieuonderzoek en plan-MER waren vastgesteld waardoor ze strijdig zijn met de Europese SMB-richtlijn. In 2009 koos het ministerie van VROM, in handjeklap met de windsector, voor een jaargemiddelde 47 […]

Geen afstandsnorm zonder geluidsnorm

Er klinken regelmatig geluiden om de toelaatbare geluidsbelasting van windturbines door middel van afstandsnormen te regelen (De Laat, NLVOW). Een afstandsnorm heeft weliswaar één voordeel, zij is duidelijk en goed handhaafbaar, maar daar staan vele nadelen tegenover die niet voor een geluidsnorm gelden. In februari nam de tweede kamer een motie aan van de Kamerleden […]

Klachtenregistratie

De rijksoverheid lijkt de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State dat de milieuregels voor windturbines in strijd zijn met de Europese regels te onderschatten. Om aan te tonen dat er echt een serieus probleem ligt en te voorkomen dat de overheid zich er makkelijk van afmaakt hebben we samen met de NLVOW (Ned. […]

Afstand tot woningen kleinste van Europa

Overal in West-Europa is de minimumafstand van windturbines tot woningen minstens 2 maal zo groot als in Nederland. In de meeste landen 3 of meer maal. Met de jaargemiddelde geluidsnorm voor windturbines neemt Nederland een unieke positie in. Alle West-Europese landen behalve Noorwegen hanteren een direct meetbare grenswaarde die niet mag worden overschreden. Daarom is […]

Milieubeleid op losse schroeven

De uitspraak van de Raad van State over windmolens in Delfzijl haalt ook andere milieuvergunningen onderuit, waarin burgers niet zijn gekend, stelt Albert Koers. Vele landelijke milieuvoorschriften, niet alleen die  voor windmolens, zijn namelijk vastgesteld zonder de volgens Europees recht vereiste voorafgaande milieueffectrapportage. Hierdoor zijn die voorschriften niet rechtsgeldig en moeten vervangen worden door lokale […]

Raad van State legt bouw windparken stil

Het Europese recht eist dat normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid pas kunnen worden vastgesteld na voorafgaande milieu-effectrapportage (MER). Voor de normen voor windturbines die in Nederlandse gelden is dat niet gebeurd, dus zijn ze in strijd met de Europese regels, aldus de Raad van State in zijn uitspraak van 30 juni jl. De uitspraak […]

Artsen laten effecten turbinegeluid onde...

Bezorgde medici die zich betrokken voelen bij het leefklimaat in Nederland signaleren dat de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van geluidsoverlast, vooral van laag frequent geluid van windturbines onvoldoende bekend is bij beleidsmakers, artsen en de algemene bevolking. Zij hebben daarom een netwerk van artsen gevormd dat objectieve informatie wil geven. De rijksoverheid baseert haar […]

Medici bezorgd over gezondheid omwonende...

Artsen hebben een website gelanceerd met wetenschappelijke informatie over gezondheidsproblemen door windturbines. De gezondheid van omwonenden van windturbineparken wordt door bestuurders gewoonlijk als een ondergeschoven kindje behandeld. Er bestaan vele publicaties op medisch en biomedisch gebied met betrekking tot de gezondheidseffecten van geluidsoverlast. De overheid legt daarop echter een zware wetenschappelijke bewijslast in plaats van […]