De Stichting Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) wil waarheidsgetrouwe informatie verschaffen over windenergie. Wij zijn overtuigd van de noodzaak om tot een duurzame energievoorziening te komen. Nuchtere feiten zijn daarvoor onontbeerlijk, en alle maatregelen op dit gebied horen op kwantitatieve beschouwingen te berusten. Meten is weten, dit geldt voor alle vormen van duurzame energie, ook voor windenergie.

De feiten afwegend concludeert het NKPW dat windenergie slechts een verwaarloosbare bijdrage aan de oplossing van onze energie- en klimaatproblemen zal kunnen leveren. Daar staat tegenover dat windturbines afbreuk doen aan de kwaliteit van de open ruimte en het landschap, ernstige effecten heeft op de woon- en leefomgeving van omwonenden, en zeer veel gemeenschapsgeld kost.

Het NKPW tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door middel van onderzoek, en door feiten en argumenten ten aanzien van windturbines in de openbaarheid brengen. Daartoe onderhouden wij ons tevens contacten met politici, zowel op plaatselijk als landelijk niveau.
Het NKPW adviseert en ondersteunt actievoerende comités en neemt deel aan discussie- en voorlichtingsbijeenkomsten over lokale initiatieven.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Dr. J.H.F. Jansen – voorzitter
Ir. W.L. Vogelesang – secretaris
R. de Boer – penningmeester

Contact: info@nkpw.nl