Waarom het NKPW? Nadelen van windturbines:

 • Windenergie is verwaarloosbaar als alternatief voor fossiele brandstof en levert daarom een verwaarloosbare bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot.
 • Windenergie op land zal nooit meer dan 3 ‰ aan de energieproductie bijdragen. Het schema van de energiestromen visualiseert de bijdrage van windenergie in de totale energieproduktie.
 • Windenergie kan traditionele centrales niet vervangen: bijna het totale effectieve vermogen moet gereed staan, wanneer de wind te zwak of te sterk is om de turbines te laten draaien.
 • Windturbines hebben ongewenste neveneffecten voor de mens, de woon- en leefomgeving, landschap en natuur; ze veroorzaken horizonvervuiling, geluidsoverlast en slagschaduw. 
 • Windturbines bederven de schaarse collectieve open ruimte in ons dichtbevolkte land.
 • Windenergie slokt zeer veel gemeenschapsgeld op, waarvan energiebedrijven, initiatiefnemers en grondeigenaren profiteren (100 miljoen € per jaar).
 • Windenergie bestaat slechts dankzij forse subsidies van de overheid.

Wat doet het NKPW?

 • Het NKPW vertegenwoordigt 110 plaatselijke groepen, meer dan 10.000 personen.
 • Het NKPW is centraal informatiepunt voor de in het land actie voerende comités.

 • Het NKPW geeft informatie en advies op juridisch en praktisch terrein. Daardoor is onder meer bereikt dat in het TNO-evaluatierapport (evaluatie van de BLOW) het groeiende en goed georganiseerde verzet als serieus knelpunt is omschreven. Dit rapport is te vinden onder het Leden Menu (Mijn NKPW) van deze website in de categorie Politiek.

 • Het NKPW verzamelt signalen uit het land en presenteert deze naar de gemeenten, provincies en centrale overheden.

 • Het NKPW benadert en informeert organisaties, die zich inzetten voor behoud van ons nationale landschap.

 • Het NKPW vervult een klokkenluidersfunctie t.a.v. misstanden en misbruik van subsidiegelden betreffende windturbines.

 • Het NKPW onderhoudt contacten met politieke partijen en informeert ze over de verwaarloosbare bijdrage van windturbines aan de milieuproblematiek.

 • Het NKPW stelde in april 2004 een manifest op, dat door de toen aangesloten comités is onderschreven.

 • Het NKPW draagt bij aan een discussie over andere duurzame energievormen.

De ontwikkeling van duurzame energie is noodzakelijk. Maar dit moet niet ten koste van landschap en woonomgeving gaan. Het land opzadelen met windturbines is een ergerlijke vorm van symboolpolitiek. En aldus onttrekt politiek Den Haag zich aan haar verantwoordelijkheid voor het milieu op langere termijn. Ook al omdat het publieke draagvlak wordt ondermijnd, werkt deze overheidspolitiek remmend op de ontwikkeling van duurzame energievormen.

 

Van harte ondersteunt het NKPW daarom de visie van de Algemene Energieraad en de VROM-raad om snel tot een structurele energiepolitiek te komen. Op basis daarvan zal de overheid meteen een streep door de windturbinepolitiek kunnen halen.

 

Het bestuur:

Dhr. Dr. J.F.H. Jansen – voorzitter

Dhr. Ing. B.K. van Rijswijk – secretaris/penningmeester

Dhr. Ing. D. de Munck – bestuurslid

Dhr. Drs. S. Zwerver – adviseur