LJN: AN9228, Raad van State, zaaknummer 200206484/1, uitspraak: 03-12-2003

Giessenlanden

 

Samenvatting

 

Deze zaak gaat over het beoordelingskader voor de geluidslast van een windturbine.

 

B&W van de gemeente Giessenlanden hebben krachtens de Wet milieubeheer vergunning verleend voor het oprichten en in bedrijf hebben van een windturbine.

2 [Appellanten] gaan in beroep bij de RvS. Zij vrezen met name in de nachtperiode voor geluidhinder vanwege de windturbine. Zij voeren aan dat dat B&W bij het stellen van de geluidgrenswaarden hebben aangesloten bij een onjuist bepaald referentieniveau.

De RvS gaat vervolgens uitvoerig in op de vraag welk beoordelingskader B&W hebben gehanteerd t.a.v. geluidhinder. De RvS is van oordeel dat tussen de onderscheidene overwegingen en betogen van B&W inconsistenties bestaan. Daarom is onvoldoende duidelijk welk beoordelingskader B&W bij het stellen van de geluidgrenswaarden uiteindelijk hebben gehanteerd.

Op grond hiervan is het besluit van B&W in strijd met de AWB.

 

[Appellanten] voeren ook nog aan dat het oprichten van een windturbine het open landelijk gebied aantast en de horizon vervuilt. B&W zien dit niet als aspecten die de Wet milieubeheer beoogt te regelen.

De RvS is van oordeel dat in het kader van de vergunningverlening krachtens de Wet milieubeheer ruimte blijft voor een aanvullende milieuhygiënische toets. Nu B&W dit heeft miskend, is het besluit van B&W ook op dit punt in strijd met de AWB.

 

De beroepen van [Appellanten] zijn geheel gegrond en het besluit van B&W dient te worden vernietigd.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AN9228 

 

Roeland van Rooij, d.d. 27-07-2005