LJN: AV1289

Raad van State, zaaknummer: 200409470/1, uitspraak: 08-02-2006

Eemsmond

 

Samenvatting

Wat eraan voorafging:

De raad van de gemeente Eemsmond heeft in 1998 het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vastgesteld. Daarna heeft GS van de provincie Groningen het bestemmingsplan goedgekeurd.

Vervolgens heeft de RvS in 2001 het goedkeuringsbesluit van GS vernietigd.

 

Thans aan de orde:

In 2004 heeft GS opnieuw het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ goedgekeurd.

In het bestemmingsplan speelt onder meer een solitaire windturbine een rol. GS staat in het bestemmingsplan de bouw van een solitaire windturbine niet toe.

Op dit aspect wordt in deze samenvatting verder ingegaan.

 

[Appellante],  eigenaar van een bestaande solitaire windturbine op haar eigen perceel, is het niet eens met het door GS goedgekeurde bestemmingsplan dat de bouw van een solitaire windturbine niet toestaat.

 

De RvS is van oordeel dat GS in het geheel niet heeft stilgestaan bij de concrete omstandigheden en belangen van appellante. GS heeft niet bezien hoe in dit geval het belang van het behoud van het landschapsbeeld door het weren van solitaire windturbines zich verhoudt tot het belang van appellante. De windturbine van appellante is legaal opgericht, zodat GS zich dient af te vragen of dit een reden zou kunnen zijn om af te wijken van het provinciale beleid

De RvS is van oordeel dat het besluit van GS is genomen in strijd met de te betrachten zorgvuldigheid en dat het besluit ook niet berust op een deugdelijke motivering.

Het besluit van GS dient daarom te worden vernietigd. Het beroep van appellante (bestem mijn bestaande windturbine als zodanig in het bestemmingsplan) slaagt.

Voor de volledige tekst van de uitspraak: zoeken.rechtspraak.nl 

Type dan in het vakje LJN in: AV1289

 

Noot

In het bestuursrecht geldt als uitgangspunt dat de overheid alle betrokken belangen dient af te wegen, dus zeker de belangen van de tegenstander. Hierin heeft GS gefaald.

De bewoordingen van de RvS zijn dan ook ongemeen fel.

 

Roeland van Rooij