In de Noordoostpolder is de commerciële ‘Koepel Windenergie’ als initiatiefnemer al jarenlang bezig om windparken langs de IJsselmeerkust van de grond te krijgen. De maatschappelijke weerstand is groot, niet alleen hier, maar overal in Nederland. Het Kabinet is deze weerstand, die zich uit in jarenlange procedures, beu. Op 12 mei 2006 heeft het Kabinet een Besluit genomen, waardoor alle procedures onder het gezag van de minister van EZ vallen. Het Besluit heet: ‘Rijksprojectenprocedure voor windenergie in de Noordoostpolder’. De Tweede Kamer heeft door niets te doen ingestemd met dit Besluit, en zo haar recht om in te grijpen verspeeld.

Het Besluit is zeer ingrijpend. In feite heeft de gemeente hierdoor een passieve rol.

 

  • Het Rijk heeft voorgeschreven dat er maximaal 465 Mw aan windenergie moet komen. De plaats voor de turbines heeft het Rijk ook al vastgelegd: Langs de hele IJsselmeerkust van de Noordoostpolder, zowel buitendijks als binnendijks. E.e.a. zoals de ‘Koepel Windenergie’ zich dat wenst. De gemeente stelt een nieuw bestemmingsplan op waarin de door het Rijk voorgeschreven elementen worden opgenomen.
  • Er komt ook een MER, aangeboden door de ‘Koepel Windenergie’.
  • Alles, ook alle vergunningen, wordt in één keer ter inzage gelegd, waarop kan worden gereageerd.
  • Er zijn niet twee beroepsgangen, zoals gebruikelijk, maar slechts één, en wel direct bij de Raad van State.

 

De gevolgen van dit Kabinetsbesluit zijn zeer ingrijpend. De zo zorgvuldig opgebouwde rechtsbescherming tegen de Overheid die de beroepsgang in twee stappen normaliter biedt, is met dit Besluit om zeep gebracht. In plaats van de koe bij de horens te vatten door in te gaan op de maatschappelijke weerstand tegen al die windturbines op het land, heeft het Kabinet op deze wijze gekozen voor repressie.