LJN: AY9400, Raad van State, uitspraak 200510320/1, datum uitspraak: 04-10-2006

 

Dongeradeel, weigering bouwvergunning windturbine

 

Samenvatting

 

Appellant heeft een windturbine op zijn perceel. Hij dient bij B&W van de gemeente Dongeradeel een aanvraag in voor een bouwvergunning voor het verplaatsen en verkleinen van de windturbine.

B&W weigeren de gevraagde bouwvergunning bij besluit van 13-03-2002.

B&W hebben namelijk appellant verzocht om bij de door hem te verschaffen gegevens voor de beoordeling van de bouwaanvraag ook akoestische gegevens te verschaffen. En dat weigert appellant. Hij maakt bezwaar tegen de weigering om bouwvergunning te verlenen, gaat in beroep bij de rechtbank Leeuwarden, en gaat vervolgens in beroep bij de RvS.

 

De RvS merkt op dat windturbines mogen worden opgericht op de  in het plangebied begrepen gronden, met dien verstande dat de geluidsbelasting op de gevel van aangrenzende woningen niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). Gezien deze maximale geluidsbelasting dient over akoestische gegevens omtrent de geluidsproductie van de te bouwen windturbine te worden beschikt om te kunnen beoordelen of vrijstelling van het bestemmingsplan verleend kan worden.

Gelet op het karakter van deze gegevens hebben B&W zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het op de weg van appellant ligt om deze te verstrekken. Derhalve beschikten B&W niet over voldoende gegevens om  aannemelijk te maken dat het bouwen voldoet aan de voor dat bouwwerk geldende wettelijke eisen.

Het beroep van appellant is ongegrond. De (weigerings)uitspraak van B&W dient te worden bevestigd.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AY9400

 

 

Roeland van Rooij, d.d. 07-11-2006