LJN: AZ0341, Raad van State, zaaknummer 200509552/1, datum uitspraak: 18-10-2006

Terneuzen, Eendrachtpolder

 

Samenvatting

De gemeenteraad van Terneuzen heeft het bestemmingsplan ‘Buitengebied Terneuzen/Sas van Gent’ laten opstellen, met in eerste instantie daarin de mogelijkheid voor realisering van een (grootschalig) windturbinepark. Later heeft de gemeenteraad besloten de planologische medewerking aan het windturbinepark niet te willen voortzetten. In het daarna – in 2005 – vastgestelde bestemmingsplan is geen windturbinepark opgenomen, vanwege het ontbreken van maatschappelijk draagvlak en de negatieve invloed op de omgeving.

Windkracht 7 BV en Eneco BV hadden positieve verwachtingen over de realisering van het windturbinepark. Zij gaan in bezwaar tegen het bestemmingsplan en later in beroep bij de RvS tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

De RvS buigt zich over de mogelijke gewekte verwachtingen over realisering van een windturbinepark. De RvS is van oordeel dat Windkracht 7 en Eneco niet aannemlijk hebben gemaakt dat de provincie en de gemeenteraad zich niet in redelijkheid op het standpunt hebben kunnen stellen dat dit windturbinepark een ernstige aantasting van de landschappelijke waarden ten gevolge zal hebben. De provincie heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat een dergelijk windturbinepark ter plaatse niet passend is.

De RvS oordeelt het beroep van Windkracht 7 en Eneco daarom ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AZ0341

 

Roeland van Rooij, d.d. 07-11-2006