Omdat het Ministerie van Economische Zaken op 16 oktober de begroting zou behandelen, is namens het NKPW een schrijven uitgegaan over de invulling van de opvolger van de MEP, de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Dit schrijven is uitgegaan naar alle fracties van de Tweede Kamer. Op 31 oktober as. zal de vaste kamercommissie van Economische Zaken spreken met de Minister van EZ over de invulling van de SDE.

 

Geachte fractie

 

Morgen, 16 oktober start de behandeling van de begroting van het ministerie van EZ. In dat verband willen wij u attenderen op de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie, de opvolger van de MEP, die de minister nu in voorbereiding heeft. Wij hebben vernomen dat deze nieuwe subsidieregeling het hek gaat openen voor een aanzienlijke uitbreiding van de windmolencapaciteit op land. Dit zou een ramp betekenen.

 

Dat het klimaat verandert en de voorzieningszekerheid van olie en gas zal afnemen, achten wij onbetwist. De aanpak van deze problemen moet dan ook met kracht, maar ook met verstand ter hand worden genomen. Voortschrijdend inzicht leert echter dat de windmolens op land geen zinnige bijdrage leveren aan de oplossing van deze problematiek. In tegendeel, ze werken een effectieve aanpak zelfs tegen. Immers, de gelden die naar windenergie op land gaan kunnen niet meer ten goede komen aan de grensverleggende onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van de duurzame energie die zo noodzakelijk zijn. In de energierevolutie die wij in Europa en op de wereld nodig hebben, zet het stapje van de windmolens op land ons dus eerder achteruit dan vooruit.

 

Het stapje zal verdere verrommeling van het landschap en méér horizonvervuiling veroorzaken, ernstige effecten op de woon- en leefomgeving hebben en veel verborgen kosten met zich meebrengen. Dat vinden wij een onaanvaardbare ontwikkeling voor ons land, die moet worden gestopt.

 

Wij vragen u hierom met klem de minister te verzoeken in de toekomst geen subsidie te verlenen aan windmolens op land.

 

Tot slot wensen wij uw fractie veel succes bij het komende begrotingsdebat.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het Nationaal Kritisch Platform Windenergie,

Dr. J.H.F. Jansen en drs. S. Zwerver.