"Utrecht faciliteert grote windturbines op Lage Weide en in Rijnenburg."

 

Bedrijventerrein Lage Weide en de toekomstige woonwijk Rijnenburg zijn twee kansrijke locaties voor het plaatsen van grote windturbines. Het college van burgemeester en wethouders wil op deze locaties initiatieven van derden faciliteren. Waar precies en onder welke randvoorwaarden windturbines mogelijk zijn, wordt samen met bewoners en bedrijven in Lage Weide uitgewerkt.

 

De condities voor windenergie in Rijnenburg komen aan de orde bij de uitwerking van de Structuurvisie Rijnenburg. Windenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaat-  neutraal maken van de gemeente Utrecht in 2030, dé ambitie uit het onlangs gepubliceerde Ontwerp Duurzaamheidsplan Utrecht. Daarbij is opwekken van windenergie ook financieel aantrekkelijk voor bedrijven en/of particuliere financiers.

 

Lage Weide en Rijnenburg meest kansrijk
Het eerste gebied waarvoor de gemeente, in samenspraak met initiatiefnemers, tot een verdere uitwerking van de mogelijkheden wil komen, is Lage Weide. Bewoners en bedrijven worden bij de uitwerking betrokken. Lage Weide biedt mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines op voldoende afstand van woningen, terwijl windenergie goed te combineren is met de bedrijfsmatige activiteiten op Lage Weide. In de structuurvisie Rijnenburg is tevens de mogelijkheid van windenergie opgenomen.

 

Initiatieven van derden
Om windenergie kans van slagen te geven wil de gemeente initiatieven van derden faciliteren. Op Lage Weide zijn al verschillenden initiatieven om windmolens te bouwen. De gemeente wil deze helpen realiseren.

 

Wat levert een windturbine op? *)
Eén windturbine van honderd meter hoog (ashoogte) levert drie megawatt energie en kan ruim tweeduizend huishoudens van elektriciteit voorzien. Acht van dergelijke windturbines op Lage Weide zouden voldoende stroom opwekken voor ruim zestienduizend huishoudens in de stad, dat is ruim 13% van de Utrechtse bevolking.

 

Voorgeschiedenis
In 2008 heeft het (toenmalige) college van b en w de gemeenteraad toegezegd onderzoek te doen naar de haalbaarheid van windenergie. Dit naar aanleiding van vragen van de fracties van GroenLinks en de Christen Unie. Op 13 april 2010 heeft het college het haalbaarheidsonderzoek windenergie vastgesteld. De nu aangekondigde vervolgstappen passen binnen de uitvoering van het Duurzaamheidsplan.

 

Publicatie gemeente Utrecht, 7 december 2010.

 

 

*) Commentaar NKPW 

Het is opmerkelijk dat in publicaties als deze altijd wordt geprobeerd de opbrengst van windturbines imposanter voor te stellen, dan in werkelijkheid het geval is. Hier wordt dat effect bereikt door een combinatie van een veelgemaakte fout en een misleidende voorstelling van zaken.

 

Men stelt dat "de 100m hoge turbine 3MW energie levert." In werkelijkheid heeft de turbine een potentieel vermogen van 3MW. De geproduceerde energie is echter afhankelijk van de omstandigheden en bedraagt doorgaans minder dan een derde van dit vermogen. Een 3MW turbine levert zodoende nog geen 1 MWh aan bruikbare energie op.

 

De misleiding schuilt in de uitdrukking van de geproduceerde windenergie in het aantal huishoudens dat daarmee van stroom kan worden voorzien. Dat aantal is hier sowieso al geen 16.000, maar ca. 5.000, en geen 13% van de Utrechtse bevolking, maar slechts 4%.

Maar veel belangrijker is, dat het aandeel van alle huishoudens een fractie bedraagt van het totale energieverbruik van de gemeente Utrecht. Daarop betrokken, is de geplande bijdrage van de windturbines verwaarloosbaar klein. Daar staan dan wel alle nadelen van windenergie op land onverminderd tegenover, de financiële (subsidies) en de milieutechnische.

 

Tenslotte dient gezegd, dat ook het argument van de in 2030 te verwezenlijken klimaat-neutraliteit voor de gemeente Utrecht geen hout snijdt. Enerzijds wordt geproduceerde windstroom aan het net geleverd en draagt niet bij aan de plaatselijke consumptie, anderzijds is uit recent wetenschappelijk onderzoek gebleken, dat windenergie door zijn grillige aard de inzet van extra gasgeneratoren noodzakelijk maakt. Daardoor wordt de beoogde beperking van CO2-uitstoot in feite weer te niet gedaan. Het klimaat-neutraal produceren van energie door middel van windturbines kan daarmee naar het rijk der fabelen worden verwezen.

 

Toekomstige bewoners van Rijnenburg en mensen in de omgeving van Lage Weide die zich tegen de bouw van deze kolossen willen verzetten, hebben in ieder geval een aantal nieuwe argumenten tot hun beschikking om de "faciliterende overheid" tot andere gedachten te brengen. Het Utrechtse Duurzaamheidsplan lijkt nodig aan revisie toe.