Het NKPW heeft de VROM commissie van de Tweede Kamer een brandbrief geschreven. Wat is het geval? 

Mevr. Cramer vindt de huidige geluidnormen een sta in de weg voor haar plan om de windmolens op land te verdubbelen. Daarom introduceert zij speciaal voor windturbines een hogere norm [Lden=47dB(A)] die overal in het land gaat gelden. Bovendien is die hogere norm zo ingekleed, dat controle en handhaving aan de hand van immissiemetingen niet langer mogelijk is, wat uiteraard betekent dat de rechtspositie van omwonenden in hoge mate geschaad gaat worden. Vooral op het platteland betekent de nieuwe norm een aanzienlijke verruiming ten opzichte van de huidige, vooral ’s avonds en ’s nachts. Met de versoepeling van de normen wil mevr. Cramer wat zij noemt de pijplijnprojecten in beweging krijgen: dat zijn kleine windmolenprojecten verspreid over het land die het niet blijken te halen in de normale procedure. Het is echter de vraag of mevrouw Cramers ambities op windenergiegebied haar het recht geven om de toch al tekort schietende bescherming tegen windturbinegeluid dan maar verder terug te brengen en de rekening bij de omwonenden te leggen. 

Tijdens het reces zond mevr. Cramer het ontwerpbesluit ‘wijziging milieuregels windturbines’ naar de Tweede Kamer, die vervolgens tot 27 september a.s. de tijd heeft daarop te reageren, de zogenoemde voorhang. De Commissie VROM bespreekt op 24 september a.s. in een procedurevergadering de verdere behandeling door de Kamer. In de brief vraagt het NKPW aan de Cie. VROM om een mondeling overleg met minister Cramer te overwegen. Daarin zijn de bezwaren tegen het ontwerpbesluit uiteen gezet, waaronder het feit dat het ontwerpbesluit in strijd is met de Europese richtlijn (2002/49/EG). Het NKPW constateert verder in zijn brief dat het hierom gelegenheidswetgeving gaat. Bovendien is de Nota van Toelichting bij het besluit van een treurig stemmende kwaliteit. Op essentiële punten bevat ze halve en hele onwaarheden, die staan aangegeven in een bijlage bij de brief.

Iedereen heeft tot 27 september a.s. (zo staat te lezen in het ontwerpbesluit dat afgedrukt is in de Staatscourant van 31 augustus jl.) de gelegenheid om tegen het voorstel bezwaar te maken, en een zienswijze in te dienen bij het Ministerie van VROM, BJZ/K&L-IPC 880, Postbus 20951, 2500 EA Den Haag. Van harte en met klem roepen we u ook op dat te doen. Het is heel kort dag, maar met de NKPW brief en bijlage in de hand moet dat wel kunnen lukken.

De voorzitter van het NKPW,

Fred Jansen.