Het kabinet is gevallen en zal als demissionair kabinet ‘op de winkel passen’. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zal een aantal controversieel verklaarde onderwerpen niet meer door het kabinet behandeld mogen worden. Het NKPW heeft de Tweede Kamer verzocht om ook windturbines op land controversieel te verklaren.

 

BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL
d.d. 2 maart 2010 
[…] 
Het NKPW verzoekt u te bewerkstelligen om het ‘dossier wind op land’ controversieel te verklaren. Hiertoe lijken ons de volgende argumenten meer dan toereikend.
 
De wijziging van het Activiteitenbesluit met de verruimde geluidsnormen voor windturbines is onderdeel van een groter ‘dossier’ dat in zijn geheel controversieel zou moeten worden verklaard, in het bijzonder wind-op-land inclusief de plannen voor het megapark bij Urk. Dit, omdat een volgend kabinet vrijwel zeker radicaal andere keuzes zal maken aangaande duurzame energie.
 
Daarom zou het niet passend zijn als dit demissionaire kabinet op de valreep nog een zeer omstreden miljardenproject zou doorzetten. Dit temeer, nu het kabinet met dit project vooruitloopt op een beleidsvisie over ruimtelijke inpassing, die deze zomer zal verschijnen. Het project Urk is geen weloverwogen keuze van het kabinet, maar een project van enkele lokale boeren, dat door PvdA Minister Cramer is overgenomen in een wanhopige poging om nog binnen deze kabinetsperiode iets van haar korte termijn doelen te realiseren. Deze politieke druk zou er nu niet meer moeten zijn, met als positief gevolg dat er ruimte ontstaat voor beleid dat solide is voor de lange termijn.
 
Het project-Urk is omstreden omdat:

 • Het beschermd dorpsgezicht van Urk zwaar wordt aangetast.
 • De locatie een Natura-2000 gebied is, aangewezen als speciale beschermingszone voor vogels.
 • Er een verruiming van geluidsnormen nodig is om het plan te kunnen realiseren.
 • Er een miljard aan subsidie nodig is, zonder dat er een significante bijdrage aan de NL economie wordt geleverd.
 • Er slechts circa 0.1% van de nationale energiebehoefte zal worden opgewekt.
 • Back-up van gasgestookte centrales nodig is, waardoor de bijdrage aan verminderde CO2 uitstoot nog veel minder is dan 0.1%.
 • Er na 15 jaar een miljard aan belastinggeld zal zijn weggegooid, zonder dat we één stap dichter bij een echte oplossing voor ons energievraagstuk zullen zijn gekomen.
 • Er in de wijde omgeving geen enkel draagvlak voor is, behalve bij degenen die de subsidie zullen innen.

De redenen waarom een volgend kabinet vrijwel zeker zal besluiten af te stappen van verder subsidiëren van wind-op-land, en misschien wel van windenergie in zijn geheel:

 • Windenergie is blijvend te duur, er zijn geen grote technische doorbraken meer te verwachten, elke 15 jaar 1 miljard uitgeven voor 0.1% van onze energiebehoefte is niet haalbaar.
 • Windenergie levert geen bijdrage aan NL economie. Wind-op-zee zou nog wel kansen bieden voor NL (offshore-)bedrijven.
 • Er zijn scherpe financiële keuzes nodig in verband met noodzakelijke bezuinigingen.
 • Windenergie, zeker op land zal nooit substantiële omvang kunnen krijgen en zal ons niet kunnen afhelpen van onze afhankelijkheid van fossiele bronnen.
 • Een echte duurzame energiebron is de zon, daar zijn nog technische doorbraken te realiseren en daar liggen ook kansen voor NL bedrijfsleven.
 • Om toch nog iets van de windenergieplannen van het kabinet te realiseren was het nodig om met grote haast de regels voor windenergie te vergemakkelijken (geluidsregels, opnemen in de crisis- en herstelwet, Rijksprojectenprocedure). Dit heeft tot slordig haastwerk geleid, waarbij voor de ‘goede zaak’ lokale besturen en burgers buiten spel worden gezet. Dit haastwerk zou niet geëffectueerd mogen worden.

 Wat kan de Kamer doen:

 • Windenergie, in het bijzonder op land, controversieel verklaren.
 • Het demissionaire kabinet verzoeken de wijziging van het Activiteitenbesluit, waarmee de geluidsnormen voor windturbines worden verruimd, aan te houden. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat het besluit op cruciale punten wordt veranderd. Zo is bij VROM gebleken dat het besluit niet voldoet bij een cumulatie van verschillende turbineparken met verschillende vergunningen, zoals in de Noordoostpolder het geval is. De Kamer zou dit verzoek ook kunnen laten afhangen van het advies van de Raad van State dat dit voorjaar wordt verwacht. Wij verwachten een bijzonder kritisch advies van de Raad van State, gezien de kwaliteit van het ontwerpbesluit dat alle tekenen draagt van haastig opgestelde gelegenheidswetgeving.
 • Het demissionaire kabinet verzoeken geen ontwerp-Rijksinpassingsplan voor “Urk” uit te brengen. 

Met vriendelijke groet,
 
Dr. J. H. F. Jansen,
voorzitter Nationaal Kritisch Platform Windenergie