Ondanks de demissionaire status zet het kabinet de plannen voor het omstreden Windpark Noordoostpolder door. Het heeft, weinig sjiek, vlak voor de zomervakantie het Rijksinpassingsplan en de 33 vergunningen voor het park ter inzage gelegd. Het huidige kabinet loopt daarmee vooruit op geluidsnormen waarover de Tweede Kamer nog wil discussiëren.De plannen wekken verbazing, want de 93 molens binnen de dijken (200 m hoog) en in het IJsselmeer (150 m hoog) kunnen niet gerealiseerd worden zonder de door VROM voorgestelde nieuwe versoepelde geluidsnormen (Lden 47 dB). Dit ondanks dat de Tweede Kamer minister Huizinga van VROM dit jaar al tot tweemaal toe per brief heeft laten weten deze normen niet te accepteren, en haar heeft verzocht daarin geen verdere stappen te ondernemen.

Er mankeert veel aan de plannen. In plaats van de wettelijk voorgeschreven geluidsnomen te hanteren, toetsen de ministers van VROM en EZ de geluidsbelasting aan de versoepelde maar niet definitieve normen, die overigens precies op dit park passen!

Ook het nut en de noodzaak van de plannen zijn zeer gebrekkig onderbouwd. De bruto opbrengst is nogal optimistisch becijferd op 0,15 % van onze energie, zonder overigens dit getal te noemen. Deze 0,15 % vormt dus het nut van de hele onderneming, van serieus nationaal belang kunnen we dit niet noemen. Maar de werkelijkheid is ernstiger. Het grootste deel van de opbrengst gaat verloren doordat de schommelende productie van het windpark veel extra brandstof kost bij het bestaande systeem van centrales dat de pieken moet opvangen. Dit laatste probleem wordt volledig genegeerd.

Er wordt gerommeld met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de hinder van windturbines, de landschappelijke onderbouwing schiet ernstig tekort, en het onderzoek naar de effecten op de natuurwaarden (het IJsselmeer is Natura 2000 gebied), de vogels en vleermuizen vertoont forse leemtes. De beoordeling van de financiële en economische aspecten beperkt zich voornamelijk tot het opnoemen van wat discutabele voordelen voor de burgers van de Noordoostpolder en Urk, veel negatieve aspecten blijven buiten beschouwing.

Ook de eerst verantwoordelijke minister Van der Hoeven loopt op de zaken vooruit. Reeds voor de publicatie van de plannen en voordat de inspraakprocedure van start ging, stelde zij bijna één miljard subsidie voor het windpark beschikbaar. Ze wekt daarmee de indruk de inspraak slechts een formaliteit te vinden. De rechtmatigheid van deze extra subsidie is bovendien twijfelachtig; een deel van dit extraatje wordt uitgedeeld vanwege het innovatieve karakter van de plannen, zonder daar echter de criteria voor aan te dragen.

Het lijkt er sterk op dat het demissionaire kabinet alles in het werk stelt om de plannen alsnog door te drukken, en de initiatiefnemers in de watten te leggen.

Het NKPW heeft deze week een zienswijze verzonden op het Rijksinpassingsplan en de 33 vergunningen. Daarin is een bijlagenboek opgenomen waarin de aspecten van de plannen die wij naar voren brengen puntsgewijs zijn toegelicht.

Bij het Inspraakpunt windpark Noordoostpolder zijn door vele bewoners van Urk en de Noordoostpolder zienswijzen ingediend, evenals door de Vogelbescherming Nederland, het Staatsbosbeheer, de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en het Watersportverbond KNWV.

J.H.F. Jansen, 30 juli 2010.