De Staphorster gemeenteraad is uiterst terughoudend wat betreft het toestaan van extra windmolens op gemeentelijk grondgebied.Dat bleek tijdens de behandeling van de startnotitie Windenergie in de raadsvergadering van 10 jan. 2012. Vrijwel alle partijen gaven aan het document te beperkt te vinden en over een bredere visie op duurzaamheid te willen spreken. Van de opmerking van wethouder Jan Talen om toch vooral als gemeente de regie in handen te houden, zodat de provincie Overijssel niet over haar heen walst met plannen die Staphorst niet aanstaan, waren de raadsleden niet onder de indruk. “Maar we kunnen deze initiatiefnemers niet laten wachten. Ook de provincie wil iets. Ik beslis dan liever aan de voorkant, dan dat de provincie met een inpassingsplan komt. Dan hebben wij het nakijken”, vreest Talen.

“Het is ridicuul om bang te zijn voor de provincie”, meent PvdA’er Jippe Hoekstra echter. SGP’er Lucas Mulder gebruikte woorden als ‘voorzichtigheid’ en ’terughoudendheid’. Hij wapperde met een CBS-rapport over de opbrengst van windenergie in 2010. “Hoe duurzaam is ze eigenlijk? In 2010 is er 150 miljoen euro verlies geleden, maar alleen door een overheidssubsidie van 360 miljoen euro is er winst gemaakt met windenergie. Daarom willen we een overzicht waarin ook andere energiebronnen worden opgenomen.”

Talen gaf na lang aandringen van de gemeenteraad aan over een halfjaar met een duurzaamheidsnotitie te komen, waarin meer energiemogelijkheden beschreven worden. ChristenUnie-raadslid Piet la Roi wil hoe dan ook het eerdere besluit niet meer windmolens toe te staan handhaven. “We laten ons niet opjagen door deze initiatieven.” Gemeentebelangen wil alleen onder strikte voorwaarden akkoord gaan, zoals geen gemeentelijke financiële bijdrage, wel gemeentelijke en provinciale regie en een uniforme uitstraling van het windmolenpark. Volgens Hoekstra moet de raad er daarbij wel voor oppassen dat ze een windmolenpark niet gaat beoordelen op persoonlijke smaak. Hij haalde daarbij een eeuwenoud pamflet aan, waarop geageerd werd tegen de komst van de nu zo kenmerkende Nederlandse molens. “Omdat ze toen lelijk gevonden werden. Laat ons dat nu niet gebeuren….”

Op dit moment staan er drie windmolens op Staphorster grondgebied nabij Rouveen. Drie verschillende initiatieven (Spoorwind, Lier en Nuon) kunnen er in resulteren dat er in totaal vijftien komen in de gemeente. De raad spreekt in februari door over de startnotitie.

Bron onvermeld, wschl. De Stentor, auteur: Jordy Boschman, 11 januari 2012