De Nationale ombudsman heeft vorige week zijn rapport van 25 oktober 2016 herzien. Hij oordeelde destijds dat de klacht van NKPW en NLVOW over de onvolledige en eenzijdige informatie in de factchecker over windparken en hun gevolgen voor omwonenden gegrond is. Omdat nu blijkt dat de factchecker niet door de SER is geschreven maar door onderzoekers van het Groene Brein, vindt de Ombudsman niet meer dat de SER zich onbehoorlijk heeft gedragen.
Blijft staan dat onze kritiek op de onvolledige en eenzijdige informatie van de factchecker nog steeds niet beantwoord is, noch door de SER, noch door de anonieme wetenschappers van het Groene Brein.

 
In de eerste versie van het rapport ging de Ombudsman op twee onderwerpen in, de waardedaling van huizen en de gezondheidseffecten. Hierover oordeelde hij dat de SER ten onrechte niet op onze kritiek is ingegaan. Op grond hiervan deed de Ombudsman de aanbeveling om de factchecker op juistheid en volledigheid te bezien en de informatie te actualiseren. Alle andere kritiekpunten bleven onbesproken.
 
Nu blijkt dat de SER zich niet verantwoordelijk acht voor de inhoud van de factchecker concluderen wij dat de verantwoordelijkheid bij het Groene Brein ligt. De Ombudsman zegt hierover in het herziene rapport: “…van die overheid (mag) worden verwacht dat zij op-of aanmerkingen over de inhoud van de informatie die wordt verstrekt doorgeleidt aan de partij die verantwoordelijk is voor die inhoud, de indieners van die op- en aanmerkingen daarover informeert en duidelijk maakt dat het aan de betrokken partij is om daar al dan niet op te reageren en dat daarbij voor de betrokken overheidsinstantie verder geen rol is weggelegd.”
 
Onze 38 punten van kritiek op de factchecker zijn nog steeds niet weerlegd, en wij menen dat het nog steeds van belang en actueel is dat die kritiek op z’n merites wordt beoordeeld. We gaan dus aan de heer Nijpels en mevrouw Hamer vragen om datgene te doen wat ze nagelaten hebben te doen met onze eerste brief: die 38 punten van kritiek voorleggen aan de groene breinen die de factchecker schreven. 
 
Fred Jansen, 26 januari 2017.
 
Zie ook: Persbericht NLVOW en NKPW.