Hier vindt u de uitspraken van de Raad van State (de hoogste instantie op het gebied van bestuursrecht) over windmolens.

De uitspraken gaan over onderwerpen waarbij de wet op de Ruimtelijke Ordening in het geding is, zoals bestemmingsplannen, bouwplannen, milieuvergunningen.

Het belang van een uitspraak is voor de partijen in het geding natuurlijk duidelijk: Wie wint, wie verliest? Wordt een windmolenplan geheel goedgekeurd of afgekeurd, of maar ten dele?

Maar afgezien van de uitkomst van het geding, geeft een uitspraak ook goed gemotiveerd aan waarom de Raad van State precies tot dié uitspraak is gekomen. Die informatie is van belang voor volgende gedingen. Iedereen kan daar zijn voordeel mee doen.

Er zijn ook uitspraken opgenomen van de Hoge Raad (de hoogste instantie inzake belastingrecht).

Die uitspraken gaan over de mogelijke verlaging van de WOZ-waarde van woningen onder invloed van overlast van windmolens. Een verlaging van de WOZ-waarde werkt door in de OZB, de Waterschapslasten en het Eigenwoningforfait.

Deze uitspraken zijn aangegeven met WOZ.