LJN: AG1704, Raad van State, zaaknummer 200104128/1, uitspraak: 18-06-2003

Delfzijl

 

Samenvatting

De zaak gaat over de uitleg of sprake is van één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.

 

‘High Energy BV heeft een aanvraag ingediend bij B&W van de gemeente Delfzijl voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer  voor het oprichten en in werking hebben van een park met 36 windturbines. B&W nemen het besluit de aanvraag af te wijzen. Daarop gaat ‘High Energy BV’ in beroep bij de RvS.

Het dient vemeld dat de RvS op dezelfde dag heeft uitgesproken dat aan concurrent ‘Essent Duurzaam’ voor hetzelfde windturbinepark ten onrechte een vergunning is verstrekt door B&W. De reden voor deze uitspraak was mede het feit dat ‘High Energy BV’ had verklaard dat de windmolens niet alle deel uitmaken van één en dezelfde onderneming.

Dus was de RvS van oordeel dat er geen sprake was van één inrichting, terwijl slechts vergunning kan worden verleend voor één inrichting.

Door de aanvraag in behandeling te nemen en impliciet alle 36 windturbines  als één inrichting aan te merken, hebben B&W blijk gegeven van een onjuiste uitleg van het begrip inrichting. Het besluit van B&W wordt vernietigd.

 

Gelet op het bovenstaande oordeelt de RvS dat B&W de aanvraag voor vergunning buiten behandeling hadden moeten laten. De RvS ziet aanleiding om zelf in de zaak te voorzien en te bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit van B&W.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AG1704

 

Roeland van Rooij, d.d. 28-07-2005