LJN: AD9642, Raad van State, zaaknummer 200100007/1, uitspraak: 20-02-2002

Flevoland

 

Samenvatting 

In 2000 hebben GS van de provincie Flevoland het ‘Omgevingsplan Flevoland’ vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder anderen  [Appellanten: de ‘Milieufederatie Flevoland’ en de ‘Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland’]  beroep ingesteld bij de RvS.

Zij zijn van mening:

         In het omgevingsplan zou de plaatsing van solitaire windturbines in het open middengebied van Zuidelijk Flevoland uitgesloten moeten worden;

         Zij maken bezwaar tegen de aanwijzing van de locatie tussen Urk en Ketelbrug als locatie voor de opstelling van windturbines;

         In het Omgevingsplan worden ten onrechte diverse locaties die geschikt zijn voor de plaatsing van windturbines hiervan uitgesloten.

 

De RvS is van oordeel dat geen sprake is van een zogenoemde concrete beleidsbeslissing (cbb).

Wat de plaatsing van solitaire windturbines in Zuidelijk Flevoland betreft, is het gebied niet duidelijk begrensd.

Wat de locatie tussen Urk en Ketelmeer betreft, is in het Omgevingsplan vermeld dat de bedoelde opstelling ‘kan’ worden gerealiseerd. Het woordje ‘kan’ duidt op de mogelijkheid van een nadere afweging van de betrokken belangen.

Wat de aanwijzing van diverse locaties voor plaatsing windturbines betreft, stelt de RvS vast dat [Appellanten] voorafgaande aan de vaststelling van het Omgevingsplan niet expliciet aan GS hebben verzocht bepaalde, nauwkeurig omschreven locaties aan te wijzen als windturbinelocatie.

De RvS is daarom onbevoegd van het beroep kennis te nemen.

  

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AD4692

 

Roeland van Rooij, d.d. 04-08-2005