LJN: AF2092, Raad van State, zaaknummer 200101012/1, uitspraak: 18-12-2002

Streekplan Windstreek 2000

 

Samenvatting

 

Bij besluit van 4 oktober 200 hebben GS van Fryslân het Streekplan ’Windstreek 2000’ vastgesteld. Tegen dit besluit hebben [13 Appellanten, waaronder ‘Stichting Gjin Romte Foar Wynnhannel’ en ‘Stichting Windhoek’] bezwaar gemaakt bij GS. GS hebben de bezwaren als zijnde beroepen doorgezonden naar de RvS.

 

In de uitspraak gaat de RvS na of de beroepen ontvankelijk zijn.

Daarbij wijst de RvS erop dat een streekplan indicatief is, dus in principe zijn beroepen niet ontvankelijk. Dit is anders als GS in het streekplan zogenaamde ‘concrete beleidsbeslissingen’(cbb) hebben genomen, waarvan gemeenten niet kunnen afwijken. Uit de tekst van het streekplan moet dan blijken dat GS een afgewogen, finale beslissing hebben genomen. Tegen een cbb staat wel beroep open.

In het ‘Windstreek 2000’ wordt de term ‘essentiële uitspraak’ gebruikt (tegenover ‘richtinggevende uitspraak’). Doch ‘essentiële uitspraak’ is bestuursrechtelijk niet gelijk aan ‘cbb’. Of er sprake is van een ‘cbb’ moet van geval tot geval  worden geanalyseerd uit de tekst.

Het criterium voor een cbb is dat een gemeente niet mag afwijken van zo’n beslissing.

En dat blijkt in deze zaak bij de essentiële besluiten, waartegen in beroep is gegaan, niet het geval te zijn.

Bijvoorbeeld:

Er is in beroep gegaan tegen het feit dat windturbines zijn geprojecteerd in een zone van 2 kilometer van de Waddenkust. Deze zone behoort tot de gebieden welke zijn aangewezen als ‘van windturbines uit te sluiten  gebieden’.

Maar de RvS is van oordeel dat GS geen afgewogen , finale beslissing hebben genomen. Weliswaar zijn uit te sluiten gebieden aangewezen, maar daarvan kan, zoals ook ter zitting is bevestigd, in bijzondere gevallen worden afgeweken. De uiteindelijke keuze t.a.v. de plaatsing van windturbines wordt aan gemeentebesturen overgelaten, waarbij ruimte is voor een nadere afweging van belangen.

 

De RvS verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de beroepen van [Appellanten].

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AF2092

 

Roeland van Rooij, d.d. 04-08-2005