LJN: AX9347, Raad van State, zaaknummer 200508834/1, datum uitspraak: 21-06-2006

 

Lopik 1

 

Samenvatting

 

B&W van de gemeente Lopik hebben vrijstelling verleend aan Eneco Milieu BV ex art 19 WRO en een vergunning verleend voor het  bouwen van drie windturbines.

Na een procedure voor de rechtbank komt de zaak bij de RvS.

Appellanten [waaronder ondernemers] voeren aan dat het project niet past in het landschap en dat niet duidelijk is dat het project kan voldoen aan de geluidsnormen. Ook voeren zij aan dat voor het project geen draagvlak meer bestaat.

-Wat het landschap betreft, is de RvS van oordeel dat de inpasbaarheid voldoende is onderzocht.

-Wat de geluidseisen betreft, oordeelt de RvS dat dit in een mileuprocedure aan de orde dient te komen. Niet staat op voorhand vast dat de geluidsnormen van het ‘Besluit voorzieningen en installaties mileubeheer’ aan de uitvoerbaarheid van het project in de weg staat.

Apart vermeldt de RvS nog dat het rapport ‘Hoge molens vangen veel wind’ van de RUG ziet op metingen bij één windmolenproject en reeds om die reden niet op voorhand tot de conclusie kan leiden dat met het project te Lopik de geluidsnormen uit het besluit worden overschreden.

– Wat het draagvlakonderzoek betreft, zo stelt de RvS, hebben B&W in redelijkheid een grotere betekenis kunnen toekennen aan het belang van windenergie.

 

Het beroep van appellanten in ongegrond. De vrijstelling en verlening van de bouwvergunning voor de drie windturbines dienen te worden bevestigd.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AX9347

 

 

Roeland van Rooij, d.d.  27-06-2006