De Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeergebied (VBIJ) verzet zich tegen de plannen voor de bouw van twee grote windturbineparken in het IJsselmeer. Twee bedrijvenconsortia hebben bij de provincies Noord-Holland en Flevoland plannen ingediend voor grote windparken in het IJsselmeer. De VBIJ vindt dit een aantasting van de openheid, de kernwaarde van het IJsselmeer. De Stichting VBIJ luidt de alarmbel omdat dit feitelijk de vernietiging betekent van het grootste zoetwatermeer van Europa.

In Noord-Holland gaat het om een initiatief van NUON en WCI voor een park van circa 80 tot 110 megawatt langs de Wieringermeerdijk. In Flevoland wil de Windkoepel NOP een park realiseren van tenminste 200 megawatt langs de dijken van de Noordoostpolder. De Stichting VBIJ ageert tegen beide plannen. Omdat het IJsselmeer als internationaal vogelgebied onder de Europese Vogelrichtlijn valt, moet verplicht een onderzoek uitgevoerd worden. Daartoe hebben beide provincies het Milieubureau Waardenburg opdracht gegeven een grootschalig onderzoek in te stellen naar de mogelijke effecten van de twee windparken. Zodra de planologische procedure start, zal de VBIJ bezwaar aantekenen. De Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeergebied is een samenwerkingsverband van Landschap Noord-Holland, de Waddenvereniging, het Flevo-landschap, It Fryske Gea en de IJsselmeervereniging.

De geplande turbines worden zeer groot, waarschijnlijk tegen de 140 meter inclusief turbinebladen. Daardoor zijn deze machines tot een afstand van 30 tot 40 kilometer zichtbaar. Het windpark bij de Noordoostpolder zal de gehele kust omvatten waarbij sprake is van drie rijen langs de Westermeerdijk. Twee rijen worden in het water gebouwd tot 1.200 meter uit de kust. Het staat vast, dat deze windturbines in Noord-Holland duidelijk zichtbaar zullen zijn waardoor de veel geroemde openheid van het IJsselmeer onaanvaardbaar wordt aangetast. Omgekeerd zullen de turbines bij de Wieringermeerdijk hetzelfde effect hebben op de provincie Friesland. Het gevreesde ‘hek’ om het IJsselmeer zal dan een feit zijn.

De Stichting VBIJ is van mening, dat het maatschappelijk belang van groene stroom in dit geval niet opweegt tegen de vernietigende ruimtelijke ingreep en het negatieve effect op de vogelstand. De Stichting VBIJ beschikt over een uitvoerig Energiedossier waarin het fenomeen windenergie uitvoerig wordt beschreven. De Stichting is niet tegen windenergie maar vindt dat de ruimtelijke effecten daarvan zorgvuldiger moeten worden afgewogen.

Castricum, 28 juni 2005

 

N.B. Het Kabinet (Balkenende II) heeft in mei 2006 besloten tot een Rijksprojectenprocedure (RPP) voor het windpark NOP. Het Kabinet schrijft een dubbele rij windturbines voor, één binnendijks en één buitendijks van de IJsselmeerkust. Het gaat om maximaal 465 Mw aan vermogen. Bij 3 Mw per turbine gaat het dus om circa 150 turbines. 

 

Bron: http://www.landschapnoordholland.nl/pbwindmolens.php

 

In de bijlage de argumentatie die heeft geleid tot dit standpunt 

Notitie bij persbericht VBIJ.doc