LJN: AY6767, Raad van State, zaaknummer 200506478/1, uitspraak d.d. 23-08-2006

Aalten, windturbinepark Hagenwind

 

Samenvatting

De gemeenteraad van Aalten heeft op 14 december 2004 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Aalten 2004’ vastgesteld. GS van Gelderland hebben dit plan goedgekeurd op 28 juni 2004.

Tegen dit goedkeuringsbesluit komen 16 appellanten, waaronder ‘Stichting Natuur en Milieu Aalten’ in beroep bij de RvS. In het geding komt onder meer het ‘windpark Hagenwind’ aan de orde. Het gaat om 8 aanduidingen ‘windmolen toegestaan’ voor plandelen met bestemming ‘Agrarisch gebied’.

Het streekplan van de provincie staat windmolens toe in de ‘groene’ delen van het buitengebied, zoals weergegeven op de streekplankaart. Maar de 8 windmolens zijn geprojecteerd op een ‘wit’ deel van de streekplankaart. Daar zijn windmolens slechts toegestaan onder expliciet genoemde stringente voorwaarden.

 

De RvS is van oordeel dat er een gedegen motivering dient te zijn opgesteld, waarom juist voor plaatsing in een dergelijk ‘wit’ gebied is gekozen. En aan deze motivering schort het.

Ook het opgestelde rapport ‘Windenergie op maat’ en de opgestelde MER bieden onvoldoende inzicht dat wordt voldaan aan de vermelde stringente voorwaarden voor windmolens in een wit gebied.

Vanwege de ondeugdelijke motivering van het goedkeuringsbesluit wordt dit goedkeuringsbesluit (en daarmee het windplan Hagenwind) vernietigd.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AY6767

Roeland van Rooij, d.d. 29-08-2006