LJN: AZ9018, Raad van State, zaaksnummer 200603588/1, uitspraak d.d. 21-02-2007

 

Lelystad

 

Samenvatting

 

Een eigenaar van een windturbine te Lelystad dient bij B&W van Lelystad een bouwplan in dat ziet op het vervangen van de rotorbladen van 48 m naar 52 m diameter (opschalen). Partijen zijn het over eens dat het bouwplan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. B&W weigert vrijstelling en bouwvergunning te verlenen.

 

De zaak komt na bezwaar en beroep bij de RvS.

De eigenaar is van oordeel dat het bouwplan in overeenstemming is met het overgangsrecht dat is neergelegd in de partiële herziening van het bestemmingsplan.

Dit betoog faalt echter. De RvS oordeelt dat de partiële herziening uitsluitend de toelaatbaarheid van intensieve veehouderijbedrijven reguleert. Daaronder valt de windturbine niet.

 

Verder geeft de RvS een oordeel hoe het zit met het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan ex art.19 WRO. De RvS oordeelt dat niet is voldaan aan de vereisten voor vrijstelling ex art.19, omdat er geen voorbereidingsbesluit is genomen en er evenmin een ontwerp voor herziening van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Onder deze omstandigheden was B&W niet bevoegd de vrijstelling te verlenen.

 

Het hoger beroep van de eigenaar van de windturbine is ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.rechtspaak.nl

Type dan bij het vakje LJN in: AZ9018

 

 

Roeland van Rooij, d.d. 21-02-2007