Hierna vindt u de standpunten van de politieke partijen in de Provincie Utrecht, voor de komende provinciale verkiezingen, die zich nadrukkelijk uitspreken voor windenergie, zij die tegen zijn en zij die zich neutraal opstellen (maar in het verleden de acties wel of niet ondersteund hebben).

 

EXPLICIET VOOR:

Partij voor Dieren: De huidige provinciale doelstelling van 50MW opgesteld windenergievermogen in 2010 is minimaal en dient te worden opgevolgd door een ambitieuzere doelstelling voor 2015 van tenminste 100MW. Alle gemeenten, ook die tot nu toe tegen realisering van windturbines op hun grondgebied zijn, dienen in bestemmingsplannen ruimte voor windenergie op te nemen.

PvdA: ‘ We stimuleren particuliere initiatieven voor windenergie en maken dat planologisch

mogelijk , ook indien dat meer oplevert dan 50 Megawatt die de Provincie Utrecht is

overeengekomen met het Rijk’.

SP: Er is in de provincie nog plaats voor de productie van duurzame energie zoals windmolens en de mogelijkheden tot energiebesparing worden nog lang niet voldoende benut.

Christen Unie: Energiebesparing verdient de hoogste prioriteit, maar het overschakelen van fossiele brandstoffen op duurzame, vernieuwbare energiebronnen (wind-, zonne- en getijdenenergie en biobrandstoffen) is eveneens hard nodig. Zo moet er een koppeling gelegd worden tussen duurzame energie en innovatiebeleid (win-win-situatie).

 

EXPLICIET TEGEN:

D’66: Inzet op duurzame energie is voor D66 een belangrijk onderdeel van het provinciaal milieubeleid. Toch hebben we ons de afgelopen jaren verzet tegen het plaatsen van grote windturbines in onze provincie. De reden hiervoor is dat D66 van mening is dat in de provincie Utrecht geen geschikte locaties zijn. We leven in een relatief windarme provincie en bovendien passen dergelijke windturbines niet in het Utrechtse landschap. In Nederland zijn betere locaties te vinden, zoals in de Noord-zee.

SGP: De voorlichting door energiebedrijven om het doelmatig gebruik van energie bij particulieren en het bedrijfsleven te bevorderen, dient te worden gestimuleerd. Dit geldt ook voor het zoeken naar alternatieve energiebronnen en de toepasbaarheid daarvan. Het gebruik van alternatieve energiebronnen dient gestimuleerd te worden, maar het verplicht plaatsen van windmolens moet echter voorkomen worden.

 

Expliciet tegen, maar (nog) niet opgenomen in het partijprogramma:

Mooi Utrecht: Is een samenwerkingsverband van lokale partijen en laat zich dus leiden door het plaatselijke. Geen verrommeling van het landschap. Geen windmolens bij woonwijken.

 

NEUTRAAL:

CDA: ‘Energiebesparing te stimuleren, evenals de opwekking en het gebruik van duurzame

energie. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om koude/warmte opslag of het gebruik van

biomassa (via vergisting, verbranding, vergassing of als bio-brandstof)’. Commentaar NKPW: heeft zich erg hard gemaakt om plaatsing van windmolens in de provincie te voorkomen.

VVD: ‘Milieubeleid moet realistisch zijn. Op provinciaal niveau betekent dit dat de provincie zich moet richten op die milieu- en duurzaamheidsaspecten die op het regionale schaalniveau met succes kunnen worden aangepakt, zoals externe veiligheid, de aanleg van duurzame bedrijfsterreinen en het investeren in duurzame energie zoals koude-warmteopslag en warmtekrachtkoppeling’. Commentaar NKPW: heeft in het verleden de acties, om plaatsing van windmolens in de provincie te voorkomen, van harte gesteund.

Groen Links:  Een groter aandeel van duurzame energie in de provincie. Commentaar NKPW: was ten tijde van de acties warm voorstander van plaatsing van windmolens in de provincie.