LJN: AF4367, Raad van State, zaaksnummer 200002925/2, datum uitspraak: 12-02-2003

 

Noordoostpolder, Noordermeerdijk

 

Samenvatting

 

Het college van B&W van de gemeente Noordoostpolder heet aan ‘Edon Duurzaam NV’ (thans: ‘Essent Energie BV’) een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een windturbinepark aan de Noordermeerdijk.

Vereniging “Vogelbescherming Nederland’ en anderen gaan in bezwaar, vervolgens in beroep en tenslotte komt de zaak in hoger beroep voor de RvS.

‘Vogelbescherming Nederland e.a. betogen onder meer dat het MER ‘Streekplanuitwerking windmolenlocaties provincie Flevoland niet representatie is, omdat daarin de gevolgen van een opstelling van twee rijen met 16 turbines zijn onderzocht, in plaats van de vergunde enkele rij met 17 turbines.

Der RvS is van oordeel dat de – overigens niet in het kader van het streekplan verplichte – MER niet zonder meer kan worden toegepast op de aanvraag van de vergunning. De vergunde enkelvoudige lijnopstelling is volgens een deskundigenbericht wat betreft de daarvan te verwachten barriérewerking niet te vergelijken met de enkelvoudige lijnopstelling die in het MER is onderzocht, vanwege de aanzienlijker lengte (5 km) en de andere ligging (direct achter de dijk).

De RvS verklaart de beroepen van ‘Vogelbescherming Nederland’ e.a. gegrond en vernietigt het besluit van B&W.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AF4367

 

Roeland van Rooij, d.d. 21-04-2007