Op 23 mei jl. begon de Stichting KPO de Zijpe, Platform Windenergie de zomer op indrukwekkende wijze met een massale opkomst van sympathisanten op het Zijper gemeentehuis. De vergadering van de Commissie Grondgebiedszaken schudde op haar grondvesten en menig commissielid keek wat onwennig richting de circa 300 Zijpenaren die nu eens in levende lijve de vergaderzaal bevolkten. Ook de windondernemers zaten er wat beteuterd bij. Het moet de gemeente weer een stukje duidelijker zijn geworden hoezeer de inwoners het oneens zijn met hun rampzalige windenergieplannen. Het Platform Windenergie onderstreepte een aantal pijnlijke missers in het Windplan 2007, dat de toekomst van windenergie in Zijpe moet gaan bepalen.

 

Men heeft weinig geleerd van het debacle van het afgekeurde Windplan 2005

– Het Windplan 2007 zit vol geïmproviseerde noodoplossingen voor eerdere fouten.

 

– Het plan blijft hinken op twee gedachten : dien de financi ë le belangen van wind-ondernemers en doe gelijk wat voor het milieu : hap snap, twee vliegen in één klap

 

– De onzalige afstandsnorm (tussen woning en windturbine) van 4 maal masthoogte wordt niet verworpen, ondanks de bewezen overlast van de nieuwe windturbine’s aan de Grote Sloot en Belkmerweg . Er wordt zelfs overwogen deze normstelling in bepaalde omstandigheden te verlagen.

 

– Er kunnen straks langs het kanaal bij Burgervlotbrug Noord waarschijnlijk nog negen gigantische turbines geplaatst worden. Deze zeer verouderde windmolens doen het werk van drie moderne windturbines. Ondanks hun hoogte hebben de zeer verouderde windmolens een extreem laag vermogen. De gemeente en de windondernemers gaan u dus opzadelen met zes volkomen onnodige, 100 meter hoge monsters . Een grotere verspilling van openbare groene ruimte is nauwelijks denkbaar. Daarom zullen ze de komende 25 jaar gaan schitteren als monument voor een onvoldoende doordacht besluit, genomen door bestuurders die niet of nauwelijks op de hoogte waren van de indringende gevolgen voor de direct omwonenden en alle inwoners van deze gemeente. Een bedroevende vaststelling, tevens wordt hieraan toegevoegd het blinde winstbejag van de windondernemers.

 

– De plannen voor 3 windturbine giganten in Burgerbrug Zuid bestaan nog steeds en liggen bij de gemeente in de “ijskast”. Deze 3 reuzen monsters moeten de restanten van de “schroot molentjes” van Kennemerwind gaan vervangen. Mag het winstbejag van deze windondernemers plaats maken voor het woon en leefbelang van de bewoners van Burgerbrug? Nee toch ! !!

 

– De landschappelijk en cultuur-historisch waardevolle polder langs de Westfriese Dijk wordt achteloos opgeofferd aan een bestuurlijke noodsprong om het drama van de windturbine van Schuyt en het probleem dat dreigt te ontstaan in Burgerbrug Zuid (de 3) op te lossen, waardoor in de polder minimaal drie grote turbines op lijn moeten komen staan. Zo gaan uw bestuurders om met hun en uw eigen unieke landschap, waarvan zelfs de Provincie heeft gezegd dat je er af moet blijven. Dit provinciale standpunt moet met kracht wederom bij onze bestuurders onder de aandacht worden gebracht. Men vergeet snel iets als het even beter uitkomt ! !

 

– Gemakshalve hebben onze bestuurders nog steeds geen onderzoek laten verrichten naar de effecten die de plaatsing van het enorme aantal industriële windturbines hebben op de toch al zorgwekkende ontwikkelingen in de toeristische sector

 

Juridische tegenwind voor gemeente en windondernemers

De gemeente kreeg onlangs in juridisch opzicht de wind drie maal flink van voren :

Onderbouwing door gemeente onvolledig : heropening onderzoek bevolen

Zoals u weet voert de Stichting KPO de Zijpe, platform windernergie , op dit moment een juridische strijd tegen het te plaatsen Windpark Burgervlotbrug Noord, de beruchte negen turbines langs het Noordhollands Kanaal. De Rechtbank te Alkmaar bepaalde onlangs dat het onderzoek naar de effecten van het windpark niet voldoende is geweest. Dat betekent dat de rechter heeft geoordeeld dat de gemeente niet hard genoeg heeft weten te maken dat de oprichting van het park op alle fronten geoorloofd zou zijn. In plaats van de snelle goedkeuring waar “ Kennemerwind ”, de verenigde windondernemers, en de gemeente op hadden gerekend, wordt men dus keihard terug gefloten, en wordt het onderzoek door de rechtbank heropend. Ook werd besloten dat de zaak vanaf nu door de meervoudige kamer moeten worden behandeld, in plaats van de enkelvoudige. Op 11 september aanstaande is de eerstvolgende zitting te Alkmaar, waar de gemeente en de Stichting KPO de Zijpe wederom gehoord worden.

 

– Rechter vernietigt gemeentebesluit over bezwaar Pettenaar.

Eerder verklaarde de gemeente een bezwaar tegen het windpark Burgervlotbrug ongegrond op basis van een afstandscriterium dat men uit eigen hoge hoed had getrokken. Een inwoner van Petten woont op circa 1600 meter van het te bouwen park, en stelt dat zijn uitzicht er zwaar door wordt geschaad. De gemeente verzon zelf een limiet van 1000 meter, en verklaarde op basis hiervan dat het bezwaar van deze inwoner niet ontvankelijk was. De rechter kon die actie niet waarderen en oordeelde dat de gemeente het bezwaar wel degelijk ontvankelijk moet verklaren, omdat het criterium van 1000 meter niet ‘ logisch, transparant of verdedig-baar ‘ is. De rechter was van mening dat de oprichting van de negen windturbines langs het Noorhollands-Kanaal, Burgerbrug Noord een permanente breuk met het bestaande landelijke karakter ‘ betekent.

 

– Gemeente veroordeeld tot nieuwe WOZ vaststelling

De Rechter bepaalde dat de gemeente Zijpe in de fout is gegaan bij het vaststellen van de WOZ waarde van de woning van een eigenaar van een woning te Burgervlotbrug. In een serie pogingen om de waarde van de betrokken woning zo hoog mogelijk te laten uitkomen heeft de gemeente een aantal belangrijke factoren buitenspel gehouden. Het gaat hier o.a. om de invloed van het te bouwen windpark Burgervlotbrug Noord . Maar de rechter vernietigde de uitspraak van de gemeente en bepaalde dat men ondoorzichtig en niet goed onderbouwd te werk is gegaan. De gemeente is dan ook veroordeeld tot een nieuwe, volledige en goed beargumenteerde bepaling van de WOZ waarde van de woning.

 

Gemeente heeft een ENORM groot probleem!

Bouwvergunning GROTE SLOOT 158 en zegt voorlopig geen oplossing te hebben.

Zonder toestemming van de bevoegde instanties, zijn tijdens de bouw wijzigingen doorgevoerd die sterk afwijken van hetgeen vermeld staat in de bouwvergunning. Dit betekent dat de windturbine niet in werking is overeenkomstig het bepaalde in de vergunningen die afgegeven zijn aan de heer Schuyt . De belangrijkste punten die door de gemeente zijn vastgesteld:

– de windturbine staat op een andere plaats.

– er is een ander type windturbine geplaatst. De technische beschrijving/gegevens zijn sterk afwijkend van hetgeen in de bouwvergunning is opgenomen.

– het geproduceerde geluid overschrijdt de geluidsnorm. Dit is door metingen aangetoond

 

De plaatsing van deze turbine veroorzaakt zeer veel overlast bij de omwonenden. De klachtenregen richting het gemeentehuis kon niet uitblijven. Inmiddels zijn een aantal schriftelijke klachten beantwoord en heeft de gemeente in een gesprek met de direct getroffen bewoonster, Ina Vonk en de secretaris van het platform Wim Ronchetti, de ontstane situatie nader toegelicht. Een uitgebreide correspondentie volgde.

 

Het platform doet verslag op hoofdpunten.

De windturbine staat er illegaal, en overtreedt de wet op de geluidshinder. De gemeente (milieudienst) heeft besloten een milieumaatregel met bestuursdwang toe te passen. De turbine wordt buiten werking gesteld ! De heer Schuyt dient een bezwaarschrift in, en vraagt direct een voorlopige voorziening aan bij de bestuursrechter. Deze rechter beslist dat de turbine niet stil gezet hoeft te worden tot dat er uitspraak wordt gedaan betreffende het ingediende bezwaarschrift. (verwacht eind augustus). De turbine draait voorlopig gewoon door !

 

Ook overtreedt de heer Schuyt de wet op de Ruimtelijke Ordening en zal een nieuwe bouwvergunning moeten aanvragen die veel tijd en inspanning zal vergen. De gedoogvergunning wordt immers niet verlengd.

 

Deze nieuwe bouwvergunning wordt door de gemeente verstrekt indien de aanvrager onomstotelijk kan aantonen dat de windturbine kan voldoen aan alle normeringen die van toepassing zijn. De gemeente heeft daar echter heel veel twijfels over en beschikt tot op heden niet over de “ keiharde ” turbine gegevens die aantonen dat de nieuwe turbine daaraan kan gaan voldoen. In de huidige situatie wordt de wet op een aantal punten overtreden. De Politie Noord-Holland Noord, Officier van Justitie Parket Amsterdam en de Milieudienst Kop van Noord-Holland onderzoeken de mogelijkheid/noodzaak van een rechtzaak tegen de heer Schuyt . De mogelijk komende rechtzaak zal waarschijnlijk in september a.s. plaatsvinden.

 

– Gemeente weigert actie te ondernemen tegen de geluidsoverlast Belkmerweg 67

 

De klachten die geuit zijn door tal van bewoners in de omgeving van de Belkmerweg 67 worden door de gemeente niet werkelijk in behandeling genomen. Beweerd wordt dat de geluidsnormen van de windturbine, geplaatst bij de heer C. de Graaf, de wettelijke normen niet of nauwelijks worden overschreden. Volgens onze waarnemingen en metingen grote onzin. Veelvuldig worden bij de dichtstbijzijnde woning forse overschrijdingen gemeten.

Het platform informeert u in de volgende nieuwsbrief uitgebreid over deze situatie.

 

Turbulente zomer – heftige herst

Zoals blijkt is het een zeer turbulente en heftige zomer voor de gemeente en windondernemers.

De Stichting KPO de Zijpe , Platform Windenergie zal de turbulentie zeker in de strijd houden en overal waar mogelijk bestuurlijke wantoestanden aan de kaak te stellen en betrokken partijen ter verantwoording roepen. Uw steun is daarbij onontbeerlijk, en wij danken u dan ook hartelijk voor uw massale en indrukwekkende aanwezigheid op het gemeentehuis onlangs, die bepaald niet onopgemerkt voorbij is gegaan. Van nieuwe ontwikkelingen zullen we u uiteraard op de hoogte houden want na de turbulente zomer wordt het zeker ook een heftige herfst in de rechtzaal in Alkmaar en in de raadszaal van de gemeente Zijpe !

 

Nieuwsbrief Juli 2007