De Nota Ruimte geeft aan dat het Nederlandse landschap verrommelt. Maar wat is verrommeling nu precies en waar komt het voor? Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) biedt in dit rapport kaartbeelden van de verrommeling van het landelijk gebied in Nederland op basis van landsdekkende databestanden. Dit maakt het voor het MNP mogelijk om de verrommeling van het landschap – immers een proces – in de tijd te gaan volgen. Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft aan het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en MNP namelijk verzocht om een tweejaarlijkse Monitor Doelbereik Nota Ruimte uit te brengen. Verrommeling vormt één van de indicatoren. Storende elementen in het landschap variëren in schaalniveau van lokale elementen als reclameborden en witte paardenhekken tot elementen met een grotere uitstraling als windturbines en glastuinbouw.