LJN: BB7798, Raad van State, zaaknummer 200609418/1, uitspraak: 14-11-2007

Boekelermeer te Alkmaar

 

 

Samenvatting

 

B&W van de gemeente Alkmaar heeft aan ‘Windenergie Boekelermeer BV’ een milieuvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een windturbine.

Tegen dit besluit van B&W gaan 6 appellanten in beroep bij de RvS.

 

Een van de beroepsgronden is de geluidsbelasting op hun woningen, die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

B&W heeft de geluidbelasting vanwege de windturbine getoetst aan de geldende zonegrenswaarden. De RvS oordeelt dat de Wet geluidhinder niet voorziet in geluidgrenswaarden voor woningen op een gezoneerd industrieterrein. Daar doet ook niet aan af dat ten tijde van het besluit in de directe nabijheid van de woningen feitelijk nog geen industrieterrein was gevestigd.

 

Ook de andere beroepen van appellanten worden ongegrond verklaard.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak, zie www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan in: BB7798

 

 

Woerden, d.d. 16-11-2007

Roeland van Rooij