LJN: BB5861, Raad van State, zaaknummer 200604701/1, uitspraak: 17-10-2007

Veerwagenweg te Houten

 

De zaak.

 

De gemeenteraad van Houten heeft het bestemmingsplan ‘Windturbines Veerwagenweg’ vastgesteld in 2005. De provincie Utrecht heeft dit plan goedgekeurd.

Daartegen gaan appellanten [ bewoners van het gebied] in beroep bij de RvS.

Apellanten voeren alle argumenten die zij in eerdere fasen van de – vele – procedures in beroep weer aan.

De RvS vernietigt het goedkeuringsbesluit van de provincie, en daarmee ook het bestemmingsplan.

 

Commentaar.

 

1. Afstand windturbine tot Amsterdam-Rijnkanaal.

Een markant punt in het vernietigende oordeel van de RvS is het volgende:

Het gaat om 3 windturbines op rij. De laatste windturbine is geprojecteerd op geringe afstand van het Amsterdam-Rijnkanaal. Er is geen overleg gevoerd met Rijkswaterstaat, die krachtens de wet ten behoeve van de scheepvaart eisen stelt aan de in acht te nemen afstand van bouwsels tot het kanaal. De gemeente had nagelaten om met Rijkswaterstaat hierover te overleggen.

 

2. Visuele hinder door de windturbines.

Appellanten hebben als stelling naar voren gebracht dat de windturbines zullen leiden tot visuele hinder. Ter zitting (hoorzitting van de RvS) heeft de gemeenteraad in navolging van de provincie gesteld dat evident is dat de windturbines visuele hinder zullen opleveren, maar dat bij de afweging van de betrokken belangen een zwaarder belang is gehecht aan het belang van windenergievoorziening. De RvS acht deze belangenafweging niet onredelijk.

 

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak, zie www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan in: BB5861

 

 

Woerden, 29-10-2007

Roeland van Rooij