Alterra is het kennisinstituut voor de groene ruimte in Wageningen. Alterra heeft op haar website een gebiedendatabase die alle informatie bevat over de beschermde natuurgebieden van Nederland. De Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), Wetlands en Beschermde Natuurmonumenten, Nationale parken, Nationale landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur. Informatie over habitattypen, natuurtypen waarvoor de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, is te vinden in de Habitattypendatabase. Informatie over soorten is te vinden in de Soortendatabase. De Effectindicator geeft een indicatie van de gevoeligheid van tal van soorten en habitattypen voor verschillende vormen van verstoring. Het plaatsen van windturbines in de buurt van natuurgebieden wordt steeds meer een issue in Nederland.