Er lijkt geen einde te komen aan de discussie rond de windmolens in de gemeente Dalfsen en de locatie waar die moeten komen te staan. Eindigde een maand geleden een stemming over een amendement van de ChristenUnie onbeslist, vorige week maandag staakten de stemmen andermaal toen het voorstel van het college aan de orde kwam.

In het amendement van de ChristenUnie werd een principiële uitspraak gevraagd over het plaatsen van windmolens. De PvdA-fractie, die van mening is dat een dergelijke keuze niet los kan worden gezien van de locatie, drong in een amendement aan op plaatsing in Tolhuislanden. PvdA-fractievoorzitter Johan Wiltvank zei zich in een moeilijke positie gemanoeuvreerd te voelen. "Het amendement van de ChristenUnie maakt op slinkse wijze het amendement van de PvdA onmogelijk", aldus Wiltvank. Omdat hij bang was dat het onderwerp geheel van de agenda zou raken, trok hij het PvdA-amendement in en voegde hij aan het ChristenUnie-amendement een subamendement toe. De sociaal-democraten koppelden daarin aan het principiële standpunt meteen een locatie. Dat zou Tolhuislanden moeten worden, tenzij dat onmogelijk zou worden doordat de bestaande 220 kV-hoogspanningslijn na 2009 wordt gehandhaafd en het plaatsen van windmolens ter plekke daardoor onmogelijk wordt. Wiltvank vond dat de provincie zo snel mogelijk duidelijkheid moet geven over het voortbestaan van de hoogspanningslijn. Volgens wethouder Evert Goldsteen zijn het echter de netbeheerder en het ministerie van Economische Zaken die daarover iets te zeggen hebben.
 

Overbodig
Vervolgens rees de vraag of nu eerst het amendement dan wel het subamendement in stemming moest worden gebracht. Groter was echter nog de discussie over de vraag of de raad in het verleden al eens een principiële uitspraak over het plaatsen van windmolens had gedaan. Na een tweede schorsing meldde wethouder Goldsteen dat de raad al op 29 maart 2004 het college heeft verzocht om het bestemmingsplan aan te passen, om zo Dalfserveld als enige locatie voor windenergie mogelijk te maken. Het amendement van de ChristenUnie was dus totaal overbodig. Woordvoerder Anne Nijburg trok het daarom in. Daarop trok ook de PvdA-fractie haar subamendement in, om vervolgens weer haar oorspronkelijke amendement in stelling te brengen. Daarin wordt gekozen voor een parallelopstelling met Zwolle in Tolhuislanden. Dat amendement kreeg echter geen steun van de andere fracties. 
 

Gelijkspel
Voordat het voorstel van het college in stemming werd gebracht, kondigde Gerard Kamperman (Gemeentebelangen) een motie aan waarin werd gevraagd om alle besluiten over windenergie in te trekken en te concluderen dat plaatsing in Dalfsen onmogelijk is. "De standpunten over de locaties lopen te ver uiteen en ook het college is verdeeld", concludeerde Kamperman. Goldsteen ontraadde de motie. Tot een stemming daarover kwam het echter nog niet, want eerst moest er over het voorstel van het college worden gestemd. Met alleen de leden van CDA en ChristenUnie voor werd het 10-10, zodat het onderwerp weer doorschuift naar de volgende raadsvergadering. Dan wordt er ook gestemd over de motie van Kamperman.

Dalfser Courant, 31 oktober 2007