Uitspraken windturbines

 

 

LJN: BD7376, Raad van State, zaaknummer 200707033/1, uitspraak: 16-07-2008

Maasvlakte I

 

 

Samenvatting

 

 

Delta Energy BV en Distriwind BV (belanghebbende) hebben van Rijkswaterstaat toestemming verkregen voor het plaatsen van 7 windturbines langs de Distridam op de Maasvlakte I. De toestemming is verleend voor 10 jaar, met daarna een stilzwijgende verlenging van telkens een jaar. Bij notariële acte heeft de Staat der Nederlanden de percelen waarop de turbines zijn vergund, in erfpacht uitgegeven uit belanghebbenden.

Later heeft de staatssecretaris van V&W ambtshalve vergunning verleend op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr), maar heeft daarbij de duur verleend voor – slechts- 12 maanden.

Appellant betoogt dat is miskend dat zij erop mocht vertrouwen dat het windpark kon worden geëxploiteerd voor de duur van 10 jaar op grond van de eerder afgegeven erfpachtsovereenkomst.

Dit betoog slaagt bij de RvS.

De toestemming voor exploitatie van het windpark voor de duur van 10 jaar blijft.

 

 

 

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak, zie www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: BD7376

 

 

Roeland van Rooij, d.d. 12-08-2008