"Windenergie is omstreden. De weinig genuanceerde berichtgeving over windenergie laat zien dat de discussie erover tamelijk gepolariseerd is. Dat komt niet alleen door het zware stempel dat windenergie op grote landelijke productiegebieden drukt. Ook financieel moeten er offers voor worden gebracht.Uiteraard roept dat politieke en maatschappelijke vragen op. Wat is het nut en wat de noodzaak van windenergie, wat zijn de kosten en hoe staat het met de baten ervan? Zijn er nu of straks betere alternatieven?" Zo opent dr. Pieter Lukkes, emeritus hoogleraar geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen, aangehecht analytisch overzicht van de positieve en negatieve eigenschappen van windenergie.

 

De auteur komt in zijn uitvoerige rapport tot een zorgvuldige sterkte-zwakte-analyse door opwekking van windenergie in Nederland te toetsen aan de hand van een zevental criteria: opwekking van schone energie, bijdrage aan het milieu, maatschappelijke productiefactoren (waaronder subsidies), bedrijfseconomische resultaten, geografisch-planologische overwegingen, sociale en politieke factoren, en de invloed van hogere organen (met name ‘Brussel’). 

 

Lukkes plaatst twee zienswijzen tegenover elkaar: die van de strevers naar meer windturbines in onze gemeenschappelijke ruimte en die van de tegenstrevers. Om tot een heldere en consistente formulering van de plus- en minpunten van windenergie in Nederland te komen, verplaatst hij zich in de positie van de voorstanders.

 

De onbevangen lezer ziet feiten en daaraan gerelateerde argumenten de revue passeren die in de lopende berichtgeving te vaak onder- of zelfs onbelicht blijven.