Als het aan het college ligt komen er geen windmolens langs de N11. Het college ziet af van plaatsing van windmolens langs de N11. Door het plaatsen van windmolens wordt het landschap te veel aangetast. Nu de windmolens vervallen, gaat het college onderzoeken hoe in de toekomst invulling kan worden gegeven aan het behalen van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen.

 

Het college heeft dit besluit genomen als gevolg van het maatschappelijk debat over de mogelijke plaatsing van windmolens langs de N11. 59% Van de inwoners van Alphen aan den Rijn is voorstander van windmolens op deze locatie. Het college vindt echter dat de aantasting van het landschap (horizonvervuiling) en het feit dat 57% van de direct omwonenden negatief staat tegenover windmolens het zwaarst weegt.

 

Om toch te voldoen aan de doelstellingen in het collegeprogramma (minder CO2 uitstoot en minder verbruik van fossiele brandstoffen) gaat het college onderzoeken hoe dat gerealiseerd kan worden. Te denken valt aan het energiezuinig en waar mogelijk energieneutraal (her)ontwikkelen van nieuwe- en bestaande bedrijventerreinen, het gemeentelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen. Verder start de gemeente met een proef op Langeroode met kleinschalige windenergie, die het zicht op de horizon minder belasten.

 

Het adviesbureau Bosch en Van Rijn heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een windmolenpark langs de N11 ten zuidoosten van Alphen aan den Rijn. De eindconclusie van dit onderzoek luidde dat binnen de gedefinieerde ‘zoekzone’ een windenergieproject mogelijk is in de vorm van drie tot zes turbines in één lijn langs de N11. Het college heeft naar aanleiding van dit onderzoek besloten om de mening van de inwoners te peilen over een mogelijk windmolenpark op deze locatie.

 

Het besluit van het college, de uitkomsten van dit draagvlakonderzoek en het onderzoeksrapport van Bosch en Van Rijn worden aangeboden aan de gemeenteraad. Het al dan niet realiseren van een windmolenpark is een raadsbevoegdheid: het bestemmingsplan moet namelijk gewijzigd worden. 

 

Persbericht Gemeente Alphen a/d Rijn, 22 december 2008