In 2006 brengt het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) een rapport uit, waarin met kaarten en foto’s de verrommeling van Nederland in beeld wordt gebracht. Nu, ruim twee jaar later, bericht zijn opvolger, het Planbureau voor de Leefomgeving, in de publicatie ‘Landschap beschermen en ontwikkelen, dat de beleidsdoelen van het Rijk voor het landschap nauwelijks binnen bereik liggen.

 

Zowel op het gebied van de algemene landschapskwaliteit, van de Nationale Landschappen als ook de balans tussen rood en groen rond de steden, is de kans om binnen de gestelde termijnen de gewenste doelen te bereiken zeer beperkt. De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening biedt echter uitstekende mogelijkheden om een effectief planologisch beschermingsregime op te stellen.

 

De publicatie is een reactie op de door het Rijk opgestelde ‘Agenda Landschap’. De Agenda Landschap is primair agenderend, en biedt daarmee vooral een handzaam overzicht van lopende en voorgenomen acties op het terrein van landschapsbeleid en een tussenstap in de verbetering van het landschapsbeleid. Het PBL hoopt dat onderstaande bevindingen bijdragen aan de volgende stap in dit proces.

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn vaak nodig en gewenst. Voor een goede landschappelijke inpassing is de locatiekeuze van groot belang. De SER ladder biedt goede mogelijkheden om de locatiekeuze van nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig te geleiden.

Handhaving van Rijks- of provinciale belangen blijft een zwak punt. Nieuwe mogelijkheden voor Rijk of provincie om te kunnen sturen in de handhaving op lokaal niveau lijken gewenst. De Wro biedt uitstekende mogelijkheden om een effectief planologisch beschermingsregime op te stellen.

Financiering uit de markt voor het beschermen van landschappelijke kwaliteiten komt nog onvoldoende van de grond, en ook de vermaatschappelijking van landbouwsubsidies is op de kortere termijn nog geen optie. Een eenvoudiger, effectiever en meer op continuïteit gericht stelsel voor landschapsbeheer zal deelname voor particuliere partijen aantrekkelijker maken.

 

 

Website Planbureau voor Leefomgeving, 15 december 2008

 

Noot NKPW: Onderdeel van de plannen tot behoud van het landschap, zoals ook te lezen in ‘De Agenda Landschap’ is dat sommige gebieden worden gevrijwaard van windturbines. Naast de negen aangewezen ‘snelwegpanorama’s’, heeft Minister Cramer afgesproken een aantal concentratiegebieden voor windturbineparken plus vrijwaringsgebieden aan te zullen wijzen. Deze plannen zouden medio 2008 bekend gemaakt worden, maar het NKPW heeft nog geen signalen in die richting opgevangen.