Eind vorige maand is bij iedereen de aanslag gemeentelijke belastingen in de bus gevallen. Deze aanslag is voor de heffing van de O.Z.B. (onroerendezaakbelasting) en is gebaseerd op de zgn. WOZ-waarde van de woning en/of het perceel. Indien u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag kunt u – binnen zes weken na dagtekening – bezwaar indienen.

 

Het is mogelijk dat door de aanleg van een windmolenpark de waarde van uw woning is gedaald. Het staat vast dat woningen in de buurt van windturbines minder aantrekkelijk worden, voor bewoners zowel als voor kopers; huizen staan veel langer te koop dan voorheen, en brengen ook minder op. Ook als er alleen maar plannen bestaan waardoor er een park dreigt te komen is er al sprake van waardevermindering van aanliggende woningen. Als u van mening bent dat u vanwege de windturbineparken geluidhinder ondervindt of dat er sprake is van zichtschade, dan adviseren wij u een bezwaarschrift in te dienen, waarin u aangeeft hoeveel u denkt dat de waarde van uw woning is gedaald.
 
Ook rechters zijn van mening dat windturbines de waarde van huizen in de omgeving doen dalen. Alle uitspraken die wij kennen hebben tot een vermindering geleid, en wel tussen 15 en 51%. In al deze gevallen oordeelt de rechter dat de huizenprijs is gezakt door de komst van windturbines, of plannen daartoe. Van belang is een uitspraak van de rechtbank in Zwolle, die heeft geoordeeld dat alleen al het bestaan van plannen voor een windmolenpark reden is voor een waardedaling. (Rechtbank Zwolle, 26-10-2006, nr. 06/607). Als er dus op de datum van WOZ waardebepaling plannen waren voor een windmolenpark, mag men uitgaan van een waardedaling van het huis.