Geachte donateurs en andere sympathisanten van het NKPW,

 

Met de nieuwe geluidsregels voor windturbines hebben de kabinetten Balkenende IV en Rutte de toegestane hoeveelheid geluid niet alleen fors verhoogd, de introductie van de nieuwe Lden norm wringt ook met het Europees (milieu)recht. (Zie §6 van het bijlagenboek bij de zienswijzen van het NKPW op de plannen voor de Noordoostpolder van 30 juli 2010).

 

De eerste gelegenheid om dit Europese aspect aan de orde te stellen doet zich al gelijk voor. Direct nadat de norm op 1 januari jl. in werking trad, diende het kabinet het Rijksinpassingsplan voor de Noordoostpolder in, samen met alle bijbehorende vergunningen. Hiermee komt ook nog een tweede Europees aspect aan de orde; er zijn serieuze kanttekeningen te plaatsen bij de extra subsidie voor dit park. Volgens ons leiden die subsidies tot ongeoorloofde staatssteun.

 

Het NKPW wil deze zaken onder de aandacht van de Europese Commissie brengen. Dit biedt ons voorlopig de laatste kans om de voorschriften, die alle feiten negeren, te doorkruisen. Hierbij kunnen we echter niet zonder de hulp van een goede jurist die deskundig is op het terrein van het bestuursrecht, het ruimtelijke ordeningsrecht en het milieurecht.

 

We gaan er vanuit dat u deze gang naar Europa op prijs zult stellen. Omdat de kosten die hiermee gemoeid zijn het gebruikelijke budget van het NKPW te boven gaan, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om deze stap, die we samen met de mensen in de Noordoostpolder en Urk willen ondernemen, met een extra financiële bijdrage te ondersteunen. Deze mogelijkheid mogen we niet onbenut laten.

 

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening nr. 1340.22.769 t.n.v. Stichting NKPW, te Hippolytushoef.

 

Met vriendelijke groet,

 

Fred Jansen, voorzitter NKPW