Het NKPW heeft op 17 februari 2011 een beroepsschrift naar de Raad van State gezonden tegen het rijksinpassingsplan en de vergunningen voor het windpark Urk/Noordoostpolder. 

 

Naast een aantal onderwerpen van inhoudelijke aard op het gebied van:

  • de geluidsbelasting,
  • landschapsvervuiling,
  • aantasting van het IJsselmeer als Natura 2000 gebied,
  • de in verhouding daarmee geringe energieopbrengst, 
  • verlaging van efficiency van energiecentrales en toename van hun CO2-uitstoot,
  • aantasting van de rechtsbescherming van aanwonenden,

richt het beroepsschrift zich uitgebreid op een aantal juridische aspecten die ons inziens niet deugen.

 

Wij zijn biijvoorbeeld van mening dat de plannen in strijd zijn met Nederlandse wetten en regels. Zo verkeert o.i. de AMvB*) met de nieuwe geluidsregels in gespannen verhouding met de Wet milieubeheer, en de wet staat nu eenmaal boven maatregelen van de overheid. Daarnaast is het plan in een aantal opzichten tevens strijdig met Europese regelgeving.

 

Vanwege de versnelde procedures die voor de plannen gelden (rijkscoördinatieregeling, crisis- en herstelwet) is de Raad van State verplicht om binnen een half jaar uitspraak te doen. Omdat aan de Raad van State nu gevraagd is de nieuwe, versoepelde geluidsregels aan de Nederlandse wet en Europese richtlijnen en beginselen te toetsen, zal deze uitspraak van groot belang zijn voor de toekomst van windturbines op land.

 

Fred Jansen, 18 februari 2011. 

 

 

*) AMvB – Algemene Maatregel van Bestuur