Beste donateurs en sympathisanten,

 

Op 17 februari 2011 heeft het NKPW een beroepsschrift naar de Raad van State gezonden tegen het rijksinpassingsplan en de vergunningen voor het windpark Urk/Noordoostpolder.

Voor het samenstellen hebben wij dankbaar gebruik kunnen maken van bijdragen van de bestuursrechtjurist Jan Veltman uit Amersfoort, die ons aan uiterst waardevolle argumenten heeft geholpen. Uw financiële bijdragen – tot 21 februari 2011 ongeveer 3000 euro – waren daarbij een welkome hulp; onze dank daarvoor.

 

Naast een aantal onderwerpen van inhoudelijke aard op het gebied van de geluidsbelasting, landschapsvervuiling, aantasting van het IJsselmeer als Natura 2000 gebied, de geringe, misschien wel negatieve uiteindelijke opbrengst, aantasting van de rechtsbescherming van aanwonenden, richt het beroepsschrift zich uitgebreid op een aantal juridische aspecten die ons inziens niet deugen. Wij zijn biijvoorbeeld van mening dat de plannen in strijd zijn met Nederlandse wetten en regels. Zo verkeert o.i. de AMvB met de nieuwe geluidsregels in gespannen verhouding met de Wet milieubeheer, en de wet staat nu eenmaal boven maatregelen van de overheid. Daarnaast is het plan in een aantal opzichten ook strijdig met Europese regelgeving.

 

Vanwege de versnelde procedures die voor de plannen gelden (rijkscoördinatieregeling, crisis- en herstelwet) is de Raad van State verplicht om binnen een half jaar uitspraak te doen.

 

Omdat aan de Raad van State nu gevraagd is de nieuwe, versoepelde geluidregels aan de Nederlandse wet en Europese richtlijnen en beginselen te toetsen, zal deze uitspraak van groot belang zijn voor de toekomst van windturbines op land.

 

Met vriendelijke groet,

 

Fred Jansen, voorzitter NKPW.

18 februari / update 23 februari 2011

 

 

Bijlage: kopie van het beroepsschrift