Kamervragen naar het effect van windstroompieken op het totale energieverbruik van het elektriciteitsproductiesysteem.

 

De windmolensector ontkent stelselmatig dat windstroompieken het rendement van de gas- en kolencentrales nadelig beïnvloeden. Zij baseren zich daarbij op modelonderzoekingen zoals het proefschrift van Ummels. Andere theoretische modellen leveren echter heel andere uitkomsten op. Samengenomen leiden de studies tot sterk verschillende conclusies, variërend van:

– “Het effect van windstroompieken is niet ernstig” tot

– “Wanneer het windenergievermogen uitstijgt boven 5% van de pieklast, dan gaat het totale systeem meer CO2 uitstoten in plaats van minder.”

 

Praktijkgegevens om de veronderstelling van de sector aan te toetsen zijn echter bedrijfsgeheim. Het kamerlid van Bemmel (PVV) stelde daarom op 18 maart jl. de volgende vragen aan minister Verhagen:

Vragen van het Lid Van Bemmel aan de minister van ELI

Vraag 1.

Bent u bekend met het bericht: ‘Windenergie bespaart geen brandstof’ ?

Vraag 2.

Is de Minister ermee bekend dat de productie van windenergie in pieken plaatsvindt, en dat deze pieken door het systeem van gas- en kolengestookte elektriciteitscentrales moeten worden opgevangen? Zo ja, is de Minister van mening dat het opvangen van windstroompieken het rendement van het elektriciteitsysteem nadelig beïnvloedt? Zo neen, waarom niet?

Vraag 3.

Is de Minister van mening dat er behoefte is aan gedetailleerde praktijkgegevens van de elektriciteitsproductie van de verschillende onderdelen van het Nederlandse systeem, waaruit kan blijken wat het effect van windstroompieken in het Nederlandse productiesysteem is, en zo ja, hoe ernstig dit effect is? Zo neen, kunt u gemotiveerd aangeven waarom niet?

Vraag 4.

Is het de Minister bekend dat de verhoudingen van wind-, gas- en kolencapaciteit in Nederland nauwelijks verschillen van die in Texas (*)? Zo ja, wat is zijn oordeel hierover?

Vraag 5.

Acht de Minister het denkbaar dat de situatie in Texas voorlopig als een blauwdruk voor Nederland kan worden beschouwd, en dat de onvermijdelijke pieken in de productie van windenergie ook bij onze elektriciteitscentrales zeer veel extra brandstof kosten?

Zo neen, waarom niet?

Vraag 6.

Is de Minister bereid om de gedetailleerde productiecijfers van het Nederlandse elektriciteitsproductiesysteem op te vragen en opdracht te geven tot een onafhankelijk onderzoek naar het effect van windstroompieken op het totale energieverbruik van het elektriciteitsproductiesysteem in ons land aan de hand van deze detailcijfers?

Zo neen, kunt u gemotiveerd aangeven waarom niet?

(*) BENTEK Energy – rapport, 16 april 2010 [pdf – 77 pgs.] How Less Became More:

Wind, Power and Unintended Consequences in the Colorado Energy Market.
Samenvatting op ‘National Wind Watch’, april 2010.

De vragen staan op de website van de Tweede Kamer: Kamervragen, 22 maart 2011.