De plannen van minister Verhagen o.a. in de voormalige Drentse en Groninger veenkoloniën twee grote windparken te realiseren van tientallen turbines met wiekhoogtes van ruim 150m leidt tot groeiend verzet onder de lokale bevolking. Diverse actiegroepen zijn actief en inmiddels zijn er meer dan duizend individuele bezwaarschriften ingediend.

 

Nederland heeft echter in het kader van het Europese energiebeleid klimaatdoelstellingen geformuleerd en wil in 2020 tenminste 35% groene stroom opwekken. Dat percentage kan alleen worden gehaald door het windareaal drastisch uit te breiden, omdat alternatieven als kernenergie en het meestoken van biomassa in kolencentrales omstreden zijn, resp. te weinig opleveren.

 

Op de grens van de kabinetten Balkenende IV en Rutte slaagde de politiek er met steun van de PvdA in de inspraak van burgers op de besluitvorming aanzienlijk te beperken. Zo werden de geluidsnormen op een ondoorzichtige manier opgerekt º) en de Crisis en Herstelwet werd ook op de bouw van windturbines van toepassing verklaard om bezwaarprocedures te omzeilen. Tevens werd de beslissingsbevoegdheid over de aanleg van windparken van meer dan 500MW aan gemeente- en provinciebestuurders ontnomen en bij het Rijk neergelegd.

 

Bij het aantreden van het kabinet Rutte kon minister Verhagen van EZ, L & I dan ook voortvarend van start gaan en hij zette volop in op wind-op-land, o.a. met het windpark Noordoostpolder, daarbij gesteund door de oppositie. Wat de PvdA betreft, lijkt de wind nu uit een andere hoek te gaan waaien.
Volgens een artikel van 21 november 2011 in het Financieel Dagblad, “PvdA eist wisselgeld Verhagen” *) verwijt de PvdA de minister “dat hij te weinig doet”. Verhagen zou meer werk moeten maken van wind-op-zee. Zijn voornemen tot een mega-windpark in Drenthe, waar de lokale bevolking met een te groot aantal windmolens wordt opgezadeld, zal niet door de PvdA worden gesteund.

 

PvdA-woordvoerder Diederik Samsom, totnogtoe een verklaard voorstander van windenergie, laat nu weten, dat de PvdA “lastige besluiten rond bijv. windenergie alleen kan steunen als er een breed gedragen en ambitieus duurzame-energiebeleid aan ten grondslag ligt.” *)

 

Dat betekent niet per se, dat het Drentse windpark wat de PvdA betreft niet door zou moeten gaan. De PvdA wil “aanpassingen” – voorstellen van actiegroepen – “nu in beginsel steunen”. In hun ogen probeert de minister er op een koopje af te komen “door windparken vol te proppen met molens zonder rekening te houden met bewoners”. Het lijkt een politieke manoeuvre om minister Verhagen, die de steun van de oppositie hard nodig heeft om zijn plannen door te drukken, ertoe te bewegen een “breed gedragen en ambitieus duurzame-energiebeleid” op papier te zetten.

 

Een verwijt van zuinigheid bij de omschakeling naar groene stroom valt de minister echter moeilijk voor de voeten te werpen. Volgens een ander artikel in het Financieel Dagblad †) kost het per jaar €10 miljard extra om tussen nu en 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 80% terug te dringen, een extra kostenpost van meer dan de helft van wat dit kabinet op jaarbasis beoogt te besparen.

 

———-

º) Ook in Denemarken, koploper op het gebied van windenergie, blijken autoriteiten de geluidsnormen aanzienlijk ruimer te interpreteren, dan goed is voor het welzijn van mensen die naast een windpark wonen.

Zie EPAW – Noise regulations: Denmark accused of applying double standards

en EPAW – Denmark accused of tinkering with wind turbine noise regulations.

 

*) Voor dit artikel werd geput uit genoemd artikel in het Financieel Dagblad (geen link beschikbaar) en een reactie van een PvdA-medewerker, inzake het windpark in Drenthe.

 

†) fd.nl economie&politiek: Klimaatdoel 2050 vergt jaarlijks €10 mrd extra (registreren noodz.)