De rijksoverheid lijkt de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State dat de milieuregels voor windturbines in strijd zijn met de Europese regels te onderschatten. Om aan te tonen dat er echt een serieus probleem ligt en te voorkomen dat de overheid zich er makkelijk van afmaakt hebben we samen met de NLVOW (Ned. Ver. Omwonenden Windturbines) en het DEI (Democratisch Energie Initiatief) voor de burgerburen van windparken een klachtenregistratie  klachtenregistratie opgezet en omwonenden opgeroepen hun klachten te melden. Deze registratie is nodig omdat de Raad van State in de uitspraak van 30 juni jl. de bouw van een nieuw windmolenpark bij Delfzijl heeft afgewezen.

De gevolgen van de uitspraak zijn enorm, want die herstelt – althans voorlopig – de rechtsbescherming van de burger omdat de windturbinevoorschriften van het Activiteiten Besluit (AB) en het Activiteiten Reglement (AR) in strijd zijn met het EU-recht. Omdat het lokale bestuur de normering bepaalt, vallen de regelingen niet langer onder de Crisis- en Herstelwet. Daardoor hebben burgers weer twee keer de mogelijkheid om in bezwaar en beroep te gaan.

Ook zegt het EU Hof dat nationale autoriteiten waaronder rechterlijke (expliciet in overweging 83) alles moeten doen wat in hun vermogen ligt om de rechtsgevolgen van een besluit dat in strijd is met EU-recht, en dus buiten toepassing moet blijven, ongedaan te maken. Dus bijvoorbeeld intrekken of opschorten van al verleende vergunningen.

Om deze voor de overheid nadelige zaak in betere banen te leiden, heeft de staatssecretaris inmiddels in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de uitspraak “geen gevolgen” zou hebben voor bestaande windparken en dat “het wel goed zal komen”. Zo komt het echter niet goed. De overheid is nu snel bezig een soort algemene NRD (een Notitie Reikwijdte en Detailniveau) voor te bereiden met opnieuw algemene normen. Bedenk ook dat de medische wereld er op aandringt om de gezondheidseffecten grondig – lees: beter dan het RIVM deed – te onderzoeken.

De invulling van de normstelling van de SMB-richtlijn van de EU is de volgende (nu inhoudelijke) slag die in Nederland moet worden gewonnen na de recente uitspraken van de RvS van 30 juni en 28 juli. Deze zijn een formele erkenning dat het EU recht had moeten worden toegepast.

In het kader van de juridische bewijsvoering en probleembeschrijving van de gevolgen van het huidige beleid m.b.t. industriële windturbines is bijgaande vragenlijst ontworpen door een aantal landelijke organisaties en daaraan verbonden deskundigen. Dit is geen wetenschappelijk onderzoek, het is een registratie van hinder, van klachten, die aannemelijk moet maken bij de bestuursrechter, wanneer de nieuwe NRD ter sprake komt, dat er gedegen en volwaardig onderzoek nodig is. Deze enquête kunt u telkens weer invullen op deze website en zo geeft u ons een dossier van alle klachten die de overheid in de toekomst moet onderzoeken.

Heel belangrijk:
Zonder feiten uit deze enquête hebben we geen kans het ministerie te dwingen om eerst goed onderzoek te doen. Tot dusver bestaan zulke onderzoeken hoofdzakelijk uit herhalen van literatuur onderzoek met weer een nieuwe datum. Het gaat dus niet om het doen van onderzoek, maar om aan te tonen dat er onderzoek nodig is naar de (ernstige) hinder voor heel veel mensen.

Deze hinder ontstaat meest door geluid, dat ook trillingen kan veroorzaken en ook door slagschaduw. Soms door combinaties hiervan. Gezondheidsklachten kunnen in de ernstigste gevallen heftig zijn, zelfs chronisch ziekmakend en gezinnen dwingen te verhuizen. Het komt ook voor dat werknemers een andere baan gaan zoeken.
Bedenk dus dat uitblijven van klachten aanleiding kan zijn om de bestaande normen opnieuw in te voeren, of zelfs nog ruimer te maken. Daarom: deze enquête registreert telkens uw klacht(en) en dat is echt hard nodig voor het beoordelen van de nieuwe geluidsnormen van het ministerie en versterkt de positie van de burger tegenover de overheid.

Ten slotte:
De vragen uit de registratie zijn tot stand gekomen in samenwerking door het Democratisch Energie Initiatief, DEI, het Nationaal Kritisch Platform Windenergie, NKPW, en de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, NLVOW.
En:
Waar mogelijk verspreid deze enquête onder uw kennissen en relaties

Met vriendelijke groet,
Fred Jansen, voorzitter
Wouter Vogelesang, secretaris
16 september 2021