Woont u in de buurt van een windpark, dan roept het NKPW u op om uw gemeente te vragen inpassingsplan en omgevingsvergunning voor het park in te trekken of op te schorten.

Exploitanten van bestaande windturbineparken hoeven zich volgens het Rijk, het ministerie van EZK, geen zorgen te maken over de uitspraak van de Raad van State van 30 juni. Als gevolg van die uitspraak zijn de Nederlandse milieuregels weliswaar onrechtmatig geworden en mogen geen nieuwe vergunningen voor windparken meer toegestaan worden. Maar daarmee zijn de reeds verleende vergunningen nog niet ongeldig geworden. Bestaande windturbineparken kunnen dus gewoon in bedrijf blijven, aldus staatssecretaris Yeşilgöz in haar brief aan de kamer van 6 juli jl.

Hiermee gaat de staatssecretaris echter voorbij aan de overwegingen van het Nevele arrest van het Europese Hof dat leidde tot de uitspraak van 30 juni. Overweging 83 verplicht namelijk nationale autoriteiten om alles in het werk te stellen om de rechtsgevolgen van een onrechtmatig besluit ongedaan te maken. Zij moeten verleende vergunningen opschorten en intrekken. En overweging 84 zegt dat het niet aan nationale rechters is om uitzonderingen op die verplichting toe te staan. Dat kan alleen het Europese Hof zelf. Het Hof voegt daar nog aan toe dat alleen in noodsituaties (zoals het in gevaar komen van de nationale elektriciteitsvoorziening) een nationale autoriteit mag afzien van de verplichting om de rechtsgevolgen van een onrechtmatig besluit ongedaan te maken.

De staatssecretaris zwijgt hierover en gaat ervan uit dat er alleen maar een procedurefoutje rechtgezet moet worden. Even een vlekje wegwerken. Nu van het Rijk dus geen actie valt te verwachten zullen we via de gemeentes, en indien nodig via de rechter moeten afdwingen dat de uitspraak van het Europees Hof adequaat gevolgd wordt. Het Rijk behoort gewoon de vergunningen voor bestaande windparken in te trekken of op te schorten.

Voor een gang naar de rechter is een beslissing van het bevoegd gezag, meestal de gemeente, nodig waartegen men in beroep kan gaan. Als zich in uw omgeving een windturbinepark bevindt dat in de laatste tien jaar is opgericht, dan nodigen wij u uit om uw gemeente of provincie per brief te verzoeken om het inpassingsplan en de omgevingsvergunning in te trekken of op te schorten. Is men op dit moment al met de bouw van een turbinepark bezig dan kunt u verzoeken de werkzaamheden op te schorten totdat er een adequate MER bestaat.

Als bijlage treft u twee modelverzoeken aan, een voor intrekking van het inpassingsplan en een voor de omgevingsvergunning. Het tweede verzoek is bedoeld om de bouw te stoppen, u kunt dat natuurlijk overslaan als het park er al staat.

Fred Jansen, voorzitter NKPW, 18 september 2021.