Nu de milieuregels voor windturbines bij de Raad van State zijn gesneuveld heeft de overheid haast om zo snel mogelijk nieuwe regels te fabriceren. Dat kan echter niet zomaar, er moet eerst een m.e.r. komen. Als eerste voorgeschreven stap heeft het rijk een zgn. Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld, waarin staat wat er in de m.e.r. onderzocht moet worden en hoe dat gebeuren moet.
Aan de NRD die er nu ligt mankeert van alles, belangrijke onderwerpen worden niet onderzocht en procedureel valt er het nodige op aan te merken. Wij roepen op in actie te komen en een zienswijze in te dienen. Deze NRD mag niet ongewijzigd gaan bepalen welke onderwerpen in de m.e.r. onderzocht moeten worden.

Nu de Raad van State op 30 juni 2021 heeft vastgesteld dat de wettelijke regels met eisen voor windturbines niet mogen worden toegepast omdat ze in strijd zijn met EU-recht, zet het Rijk alles op alles om zo snel mogelijk nieuwe regels vast te stellen. Maar dan wel – omdat het moet – nadat er eerst een m.e.r. is opgesteld. De eerste stap hierbij is het opstellen en ter inzage leggen van een zgn. “Notitie Reikwijdte en Detailniveau” – in het jargon: “NRD”. In die NRD wordt aangegeven wat er in de m.e.r. in kwestie onderzocht moet worden, waarmee dus wel of niet rekening gehouden zal worden bij het vaststellen van de nieuwe windturbinebepalingen, en hoe dat gedaan moet worden.

De NRD ligt nu ter inzage en u kunt daarop tot 16 februari een zienswijze indienen.
Onderschat het belang daarvan niet. Om een voorbeeld te noemen: deze NRD voorziet niet in eigen onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten van windturbines, dat aspect zal dus – tenzij er wat verandert – niet in de m.e.r. onderzocht worden en het Rijk zal die nieuwe wettelijke regels vaststellen zonder dat er rekening wordt gehouden met gezondheidseffecten.

De NRD die er nu ligt is prutswerk dat tot een m.e.r. zal leiden die aan alle kanten rammelt. Alles moet immers wijken om binnen 1½ jaar weer nieuwe wettelijke regels te hebben. En om weer zonder gedoe door te kunnen gaan met het bouwen van windparken. Dus worden essentiële zaken niet onderzocht in de m.e.r. want niet alleen duurt het anders te lang, maar misschien zelfs komen er dingen boven water die spaken in de wieken steken.et voor.

Alle reden  om in actie te komen en wel door het indienen van een zienswijze waarin u aangeeft wat u vindt van de voorstellen in die NRD. En dan natuurlijk niet alleen voor gezondheid, maar voor alle aspecten.
Alleen zo is er een kans dat de NRD alsnog wordt aangepast.

De bijgevoegde stukken van de hand van Albert Koers zijn bedoeld u te helpen bij het opstellen van uw eigen zienswijze. Ze zijn dus geen zienswijze en het heeft geen enkele zin om het Rijk te laten weten dat u het eens ben met zijn verhaal.
U moet een eigen zienswijze indienen – uw eigen mening laten horen in uw eigen woorden.

De deadline voor het indienen van een zienswijze is 16 februari 2022. Dat kan via: https://www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen/default.aspx

 

Bijlagen Albert Koers:
=   Toelichting
=   Hoofdlijnen kritiek op NRD
=   Tekst NRD met aantekeningen