LJN: AS2198, Raad van State, zaaknummer 200403463/1,

uitspraak: 12-01-2005

Zeewolde

 

Samenvatting 

B&W van de gemeente Zeewolde hebben een vergunning verleend voor een solitaire windturbine. Tegen het besluit voor de vergunning heeft de  ‘Naturistenvereniging Veluwe Rijn en IJssel’ beroep ingesteld bij de RvS.

 

In geding is de geluidoverlast en de slagschaduwhinder van de windturbine voor een nabijgelegen kampeerterrein.

Wat de geluidoverslast betreft is de RvS van oordeel dat B&W terecht hebben gesteld dat een kampeerterrein niet valt onder de geluidgevoelige bestemmingen zoals genoemd in het ‘Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer’.

Wat de slagschaduwhinder betreft is het Besluit niet van toepassing omdat het besluit slechts bescherming biedt aan woningen en geluidgevoelige bestemmingen. Bovendien blijkt uit een in het geding gebracht rapport dat op geen enkele plaats op het kampeerterrein meer dan opgeteld 3,5 uur slagschaduw in het kampeerseizoen zal optreden, zodat slagschaduwhinder nauwelijks zal optreden. De RvS ziet geen aanleiding om deze conclusie onjuist te achten.

Het beroep van de Naturistenvereniging wordt ongegrond verklaard.

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/zoeken.asp

 Type bij het vakje LJN in: AS2198

  

Roeland van Rooij, d.d. 25-07-2005