LJN: AO0336, Raad van State, zaaknummer 200302311/1, uitspraak: 17-12-2003

Zutphen

 

Samenvatting

De raad van de gemeente Zutphen heeft in 2002 het bestemmingsplan ‘Windpark De Mars 2001’ vastgesteld. Dat voorziet in de bouw van 3 windturbines. GS hebben het plan goedgekeurd. IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie’ e.a. stellen beroep in bij de RvS tegen dit besluit van GS.

 

IVN e.a. brengen onder meer het volgende in het geding:

         door het plaatsen van windturbines aan de rand van de IJsselvallei zullen de beschermde natuurwaarden in dat gebied worden aangetast;

         de speciale beschermingszone IJssel is in het kader van de Vogelrichtlijn onvoldoende onderzocht. De windturbines worden geplaatst in het hart van de vliegcorridor van overwinterende ganzen en zwanen.

De RvS vermeldt dat vrijwel het gehele winterbed van de IJssel in de speciale beschermingszone ligt. De plandelen met de bestemming ‘Windturbine’ liggen direct aan de grens van deze beschermingszone. Er zijn drie onderzoeken verricht naar de gevolgen van de windturbines voor de ornithologische waarden in de speciale beschermingszone. Op grond van deze onderzoeken is de RvS van oordeel dat het plan geen significante negatieve effecten zal hebben op de ornithologische waarden in de beschermingszone.

Eenzelfde oordeel velt de RvS m.b.t. de Habitatrichtlijnen. Er is geen sprake van activiteiten die de verwezenlijking van het door de Habitatrichtlijnen voorgeschreven resultaat ernstig in gevaar zouden brengen.

 

IVN heeft ook nog gewezen op het feit dat er alternatieven bestaan. Daarover oordeelt de RvS dat het bestaan van alternatieven op zichzelf geen grond vormt voor het onthouden van goedkeuring aan het bestemmingsplan. Alternatieven behoeven in beginsel eerst aan de orde te komen indien blijkt van ernstige bezwaren tegen het gebruik waarop het plan ziet. Deze situatie doet zich in dit geval niet voor.

 

Het beroep van IVN e.a. is ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AO0336

 

Roeland van Rooij, d.d. 26-07-2005