Terwijl in Nederland voor een windturbine van 3 MW een afstand tot woningen wordt aangehouden van 4 maal de ashoogte (bij 80 m ashoogte is dat 320 m), wordt in Frankrijk voor grote turbines met onmiddellijke ingang tenminste 1500 m aanbevolen, omdat er onvoldoende meetgegevens op gezondheidsgebied zijn om een kleinere afstand te rechtvaardigen.

In het rapport dat is opgesteld op verzoek van de Franse Gezondheidsraad, wordt geconstateerd dat windturbines door het geluid een chronisch trauma kunnen veroorzaken. Van dat geluid zijn de ziekteverwekkende parameters goed bekend. De impact van het geluid op de mens hangt samen met de afstand van de windturbine tot de woon- of werkplek. Noch de bouwers van windturbines, noch de overheid, noch organisaties hebben statistische gegevens op het gebied van de gezondheid vastgesteld, waaruit blijkt wat de afstand tussen iedere turbine en de dichtstbijzijnde woning moet zijn.

 

Aanbevelingen

Om de schadelijke gevolgen van het geluid van windturbines voor de mens te bewijzen, acht de Franse Gezondheidsraad het noodzakelijk dat twee typen studies worden uitgevoerd die respectievelijk moeten inhouden:

  1. Het in gang zetten van een procedure waarmee geluid van windturbines in woonwijken wordt gemeten over een lange periode;
  2. Een epidemiologisch onderzoek naar de mogelijke gevolgen van het geluid van windturbines voor de gezondheid, gerelateerd aan de afstand tot die turbines en de resultaten van de hierboven voorgestelde metingen.

In afwachting van de resultaten van die studies beveelt de Gezondheidsraad de Overheid met onmiddellijke ingang aan om:

  1. De bouw van windturbines met een vermogen groter dan 2,5 MW en die op minder dan 1500 m van woningen zijn gelegen, op te schorten;
  2. Het (Franse) wetsartikel 98 zodanig te wijzigen dat windturbines boven een bepaald vermogen worden beschouwd als industriële installaties, en dat hun bouw wordt onderworpen aan een speciale regeling die rekening houdt met de zeer specifieke geluidhinder die zij veroorzaken.

Commentaar

Ook in Nederland heeft het ministerie van VROM de ernst van geluidhinder van windturbines veronachtzaamd. Voor grote windturbines bestaat geen speciale regeling; er wordt een afstand van 400 m tot de bebouwing aangehouden. En zelfs daar wil de vergunningverlenende instantie in de praktijk nog wel eens van afwijken.

Uit de aanbeveling van de Franse Gezondheidsraad blijkt nu zeer duidelijk hoe ernstig de geluidhinder van windturbines moet worden genomen. Het is de hoogste tijd dat de staatssecretaris van Milieu, de heer Van Geel, in deze materie tot actie over gaat.

30 maart 2006