Op 25 juni 2008 vond een rondetafelconferentie over windenergie plaats in de Tweede Kamer. Leden van de vaste commissies EZ, VROM, LNV en VenW hoorden vertegenwoordigers uit het veld aan en kregen de gelegenheid vragen te stellen, en standpunten in te nemen. Said Zwerver, adviseur van het NKPW-bestuur, en één van de genodigden, geeft een impressie van deze dag:

 

 

‘De inspanningen van het kabinet om in 2020 6000 MW aan wind op zee te realiseren schieten ernstig tekort. Dat valt het kabinet kwalijk te nemen, want het komt in hoofdzaak door gebrek aan focus van en onderlinge samenwerking tussen de verantwoordelijke departementen, respectievelijk van VROM, EZ, Defensie en V&W. Dit was het overheersende beeld, dat uit de het rondetafelgesprek over windenergie van de vaste commissie voor Economische Zaken naar voren kwam. Voorts constateerde de SP later in het overleg met minister v.d. Hoeven en staatssecretaris Huizinga dat daaropvolgend plaats had, dat het ook op land niet opschiet. Dat komt, omdat minister Cramer te weinig tempo maakt met het aanscherpen van de wettelijke eisen die gesteld worden aan de geluidproductie en inpassing van grote windmolens. Zo zal het verzet van omwonenden alléén maar toenemen, concludeert de SP.

 

 

 

 

Het NKPW nam aan dit rondetafelgesprek en bracht vooraf schriftelijk standpunten in ten aanzien van de volgende onderwerpen:

 

 

– hoge windmolens moeten verder weg van woningen,

– het landschap verrommelt zonder dat daar waarde tegenover staat

– de inzet van windmolens verlaagt het rendement van de elektriciteitsproductie

– star vasthouden aan de duurzame energiedoelstelling betekent een solistisch en contraproductief beleid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijkslandschapsarchitect Dirk Sijmons wil een nationaal plan, heel nadrukkelijk is dit niet een rijksplan, met concentratiegebieden en met vides, gebieden met weinig windmolens. Inpassen in het landschap is een zaak die regionaal moet gebeuren. In de rijkscoördinatieregeling ziet hij weinig. Organiseer niet je eigen weerstand, waarschuwt hij. Frits van den Berg, aanwezig als specialist inzake geluideffecten van (hoge) windmolens op land, wijst ook in die richting. Hij benadrukt het belang van faire, onbevooroordeelde geluidregels en -normen voor het vertrouwen en acceptatie door lokale omgeving. Het is daarom onverstandig van de rijksoverheid om te sjoemelen met de geluideisen en de afstand tot de woningen.

 

 

 

 

Op de website van de NWEA, op wiens aandringen het rondetafelgesprek tot stand kwam, is een uitgebreid verslag van de dag te vinden’ .